– Salt­rød er en flott plass å bo

Ord­fø­rer Ro­bert Cor­nels Nord­li bor på Salt­rød og sy­nes Aren­dal øst er en flott plass å bo.

Agderposten - - NYHETER -

– Hvor­for har du valgt å bo på Salt­rød?

– Det er man­ge grun­ner til det. Vi var på ut­kikk et­ter tomt, fant en som inn­frid­de det vi var på ut­kikk et­ter der. Vi var sva­ert in­ter­es­sert i tom­ter og hus len­ger øst i kom­mu­nen også. Det er en flott plass å bo. Men jeg kun­ne gjer­ne ha bodd and­re ste­der i kom­mu­nen også, sier han i en kort mail han får skvist inn mel­lom alle mø­te­ne tors­dag.

Vil spre so­sial­bo­li­ge­ne

Han sy­nes Aren­dal er god for barne­fa­mi­li­er.

– Er for­skjel­le­ne mel­lom Hisøy og Aren­dal øst noe po­li­ti­ker­ne er opp­tatt av å gjø­re noe med?

– Hele by­sty­ret ar­bei­der med å spre so­si­al bo­lig­byg­ging i hele kom­mu­nen og vi er godt i gang med det­te. Man ar­bei­der også med å få en bo­lig­so­si­al hand­lings­plan. Det­te vil­le byg­get opp un­der by­sty­rets øns­ker knyt­tet til bo­lig­byg­ging, sier han.

Vil kos­te mye

I Aren­dal Eien­doms års­mel­ding står ved­ta­ket om en jev­ne­re geo­gra­fisk for­de­ling av kom­mu­na­le bo­li­ger nevnt som en av ut­ford­rin­ge­ne.

« I dag er det en skjev­for­de­ling ved at sen­trum og øst­re de­le­ne av kom­mu­nen har de fles­te bo­li­ge­ne for so­si­alt vans­ke­lig­stil­te. Det må på­reg­nes be­ty­de­li­ge inn­ves­te­rin­ger i kjøp el­ler opp­fø­ring av nye bo­li­ger der­som by­sty­rets mål­set­ting skal nås», he­ter det der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.