Gi­gant­hum­me­ren blir Ri­sør-at­trak­sjon

En­ga­sje­men­tet rundt den sva­ere hum­me­ren som må­ler 82 centi­me­ter og vei­er 5,3 kilo har va­ert enorm.

Agderposten - - NYHETER - Sil­je Brat­land Roks­våg ss­br@ag­der­pos­ten.no

– Det had­de va­ert dumt om no­en spis­te en av Nor­ges størs­te hum­me­re, så der­for søk­te vi om å få den om­plas­sert, for­tel­ler dag­lig le­der Wieger van Brun­schot ved Ri­sør Akva­ri­um til Ag­der­pos­ten.

Det var NRK som først om­tal­te den sva­ere hum­me­ren som ble tatt i tei­ne av fisker Ha­rald Gule­støl ved Bre­man­ger i Sogn og Fjor­da­ne. Med sine 82 centi­me­ter og 5,3 ki­los vekt er den i øvre sjik­tet av hum­me­re.

– Fikk hake­slepp

Brød­re­ne Berg­gren, en av lan­dets elds­te fiske­for­ret­nin­ger som er lo­ka­li­sert i Sande­fjord, kjøp­te de­ret­ter hum­me­ren fra Vest­lan­det.

– Vi viss­te at vi fikk en le­ve­ran­se med hum­mer på litt over to kilo, men da vi åp­net kas­sen fikk vi hake­slepp. Den var vold­somt stor, for­tel­ler bu­tikk­ei­er Kjell Hen­ry Ol­sen til Ag­der­pos­ten.

De an­sat­te i bu­tik­ken dis­ku­ter­te hva de skul­le gjø­re med hum­me­ren, og tok kon­takt med Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tets av­de­ling Fløde­vi­gen i Aren­dal, som ikke vil­le at hum­me­ren skul­le ut i ha­vet igjen.

Do­ne­rer den bort

Der­med ble de satt i kon­takt med Ri­sør Akva­ri­um, og be­stem­te seg for å gi hum­me­ren en mu­lig­het til godt liv vi­de­re.

– Vi be­stem­te oss for å do­ne­re hum­me­ren til dem, uten å ta be­talt for den. Det kan bli litt ar­tig å føl­ge den vi­de­re, sier bu­tikk­sjef Ol­sen, som har gitt hum­me­ren nav­net Hroar.

Job­ber med rig­ging

– Le­del­sen i fiske­bu­tik­ken var grei og sa ja til pro­sjek­tet vårt. Så nå job­ber vi med å rig­ge her slik at hum­me­ren kan flyt­te hit så fort som mu­lig, for­tel­ler Wieger van Brun­schot til Ag­der­pos­ten.

Han had­de ikke sett hum­me­ren i le­ven­de live da avi­sen pra­tet med ham, kun på bil­der. Men at det er stort for akva­ri­et å få en hum­mer på den­ne stør­rel­sen til Ri­sør, leg­ger han ikke skjul på.

– Det er stort, ja. Jeg tror man­ge vil ta tu­ren for å se på den. Så det er bra for oss, ab­so­lutt, sier van Brun­schot.

Fors­ker Alf Ring Klei­ven i Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet sier til NRK at det sjel­den fiskes så sto­re hum­me­re, og at sjan­sen er størst på Vest­lan­det.

– Den­ne var 48 centi­me­ter fra panne­horn til hale, og vi har tid­li­ge­re fått inn rap­por­ter om hum­me­re opp til 55, så den til­hø­rer topp­sjik­tet, sier han til ka­na­len.

Klei­ven for­tel­ler vi­de­re at hum­me­ren på man­ge må­ter har et «evig» liv, siden den ofte skif­ter vev og har få na­tur­li­ge fien­der.

Set­tes i ka­ran­te­ne

– Det er vans­ke­lig å an­slå al­der, men det had­de ikke over­ras­ket meg om den var rundt 30 år, sier han til NRK.

Nå hå­per dag­lig le­der i Ri­sør Akva­ri­um at de kan leg­ge for­hol­de­ne godt til ret­te for hum­me­ren slik at den får et langt og godt liv hos dem, og at de får opp­le­ve at den skif­ter skall.

– I førs­te om­gang skal den bo i et ka­ran­tene­kar på no­en tu­sen li­ter. Den får god plass til å be­ve­ge seg, og det vil ikke va­ere and­re sjø­dyr i sam­me kar, sier van Brun­schot. Det sis­te av fle­re år­sa­ker: – Det som kan va­ere en ut­ford­ring med så sto­re hum­me­re når man plas­se­rer dem i kar med and­re dyr, er at den kan gå til an­grep. Men også om­vendt, der­som den har det så godt at den skif­ter skall hos oss. Da vil den va­ere vel­dig sår­bar, for­kla­rer akva­ri­ets le­der. ▶

FOTO: TO­RE MYRBERG, IRISØR

TUNG: – Kan dere for­te dere å ta bil­der? Den er gans­ke tung, sier Wieger van Brun­schot med et stort smil.

FOTO: TO­RE MYRBERG, IRISØR

PÅ PLASS: Sver­re Stenersen og Wieger van Brun­schot ob­ser­ve­rer hum­me­ren i det mid­ler­ti­di­ge .

FOTO: KJELL HEN­RY OL­SEN

ENORM: Sam­men­lig­net med en nor­mal hum­mer er Hroar et beist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.