Tunnel­ar­bei­det er for­sin­ket nok en gang

Agderposten - - NYHETER - FÅNE­FJELL­TUN­NE­LEN

på riks­vei 9 blir natte­stengt i yt­ter­li­ge­re ti da­ger på grunn av for­sin­kel­se i ar­bei­de­ne.

Tors­dag 27. sep­tem­ber åp­net tun­ne­len om­si­der for tra­fikk igjen etter å ha va­ert helt stengt en må­ned.

Da vars­let Sta­tens veg­ve­sen at tun­ne­len fort­satt vil­le va­ere stengt på natte­tid frem til 15. no­vem­ber på grunn av vi­de­re ar­bei­der på vei­en.

«Spreng­nin­ge­ne fore­går om nat­ten for­di på dag­tid skal van­lig tra­fikk le­des gjen­nom tun­ne­len. Før åp­ning av tun­ne­len om mor­ge­nen må veg­ba­nen jev­nes med grus slik at tra­fik­ken kan pas­se­re. De­ret­ter bry­tes den opp igjen på nat­ta. I den­ne pe­rio­den må tra­fi­kan­ter reg­ner med å kjø­re på en noe ujevn gru­set veg­bane for­di det ikke leg­ges as­falt før all ut­skif­ting av mas­se er fer­dig. Etter ut­skif­tin­gen av mas­ser og spreng­nings­ar­bei­der fort­set­ter plan­lag­te re­ha­bi­li­te­rings­ar­bei­der» opp­lys­te Vei­ve­se­net i en presse­mel­ding i sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.