Hun ser etter po­ten­sie

Dra­ga­na Trn­ka ved det stat­li­ge flyk­ninge­mot­ta­ket i Lil­le­sand er en av man­ge mot­taks­le­de­re som har et spe­si­elt øye for å opp­da­ge men­nes­ker som dri­ver med flykt­nings­pio­na­sje.

Agderposten - - NYHETER - Geir Lid geir@ag­der­pos­ten.no

Som mot­taks­le­der er det en del av job­ben å va­ere på vakt over­for si­tua­sjo­ner som kan in­di­ke­re at det fore­går flykt­nings­pio­na­sje på hen­nes mot­tak. Flykt­nin­ger i mot­tak er spe­si­elt sår­ba­re etter en vans­ke­lig flukt hvor de ennå ikke har fun­net skik­ke­lig fot­fes­te.

Blir til­ført kunn­skap

– Det­te er et pro­blem vi er klar over, sier Tor­mod Sta­ve­nes, re­gion­di­rek­tør i UDI Sør til Ag­der­pos­ten. Han me­ner det­te te­ma­et vi­ser kom­plek­si­te­ten rundt mot­taks­virk­som­het og men­nes­ker på flukt.

- Vi er jevn­lig i kon­takt med PST og po­li­ti­et an­gå­en­de slike pro­blem­stil­lin­ger, og mot­taks­le­der­ne blir til­ført kunn­skap om flykt­nings­pio­na­sje. Det er vik­tig at mot­taks­le­der­ne har evne til å se den­ne type hen­del­ser.

Mot­taks­le­de­ren i Lil­le­sand, Dra­ga­na Trn­ka, har ikke opp­levd flykt­nings­pio­na­sje el­ler an­gi­ve­ri på hen­nes mot­tak.

In­gen spe­sia­lis­ter

– Vi er trent opp til å kun­ne ob­ser­ve­re og re­gist­re­re at­ferds­møns­ter som kan in­di­ke­re men­neske­han­del, flykt­nings­pio­na­sje og ter­ror, men vi er jo på in­gen må­ter spe­sia­lis­ter, sier Trk­na, som li­ke­vel me­ner at hun kan­skje er bed­re rus­tet til å gjen­nom­skue slike hen­del­ser enn nord­menn flest.

– Jeg har jo selv va­ert flykt­ning og opp­levd alt hva det fø­rer med seg. Det gjør meg kan­skje bed­re rus­tet til å opp­da­ge flykt­nings­pio­na­sje enn folk som ikke har va­ert flykt­nin­ger selv, sier hun.

Be­skyt­te iden­ti­te­ten

Re­gion­di­rek­tør i Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI), Siv Kjel­strup, sier til Ag­der­pos­ten at UDI ikke har flykt­nings­pio­na­sje som et sa­er­skilt tema i di­rek­to­ra­tets opp­la­e­ring av mot­taks­an­sat­te.

– Men det er et tema som det er vik­tig at de an­sat­te er klar over siden vi vet at det har fore­kom­met til­fel­ler av flykt­nings­pio­na­sje. Det er vik­tig for oss å be­skyt­te iden­ti­te­ten og alle sen­si­ti­ve opp­lys­nin­ger i for­hold til asyl­sø­ke­re og alle våre be­bo­ere i mot­tak, sier hun.

PST opp­da­te­rer kunn­skap

Siv Kjel­strup for­tel­ler Ag­der­pos­ten at Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) el­ler det or­di­na­ere po­li­ti­et i no­en til­fel­ler del­tar med in­for­ma­sjon om flykt­nings­pio­na­sje som et tema på sam­lin­ger for mot­taks­an­sat­te.

– Det­te er vik­tig for at våre an­sat­te i mot­tak skal få opp­da­tert kunn­skap og va­ere opp­merk­som­me på det i sitt ar­beid. Vi har et godt sam­ar­beid med po­li­ti­et også in­nen opp­la­e­ring av mot­taks­an­sat­te, og de gir in­for­ma­sjon på våre til­tak der det­te er ak­tu­elt. Det kan også va­ere at mot­taks­an­sat­te får vite mer om det­te te­ma­et gjen­nom and­re in­ter­ne el­ler eks­ter­ne fore­drag, sier Siv Kjel­strup.

Ag­der­pos­ten har i leng­re tid snak­ket med eri­tre­ere som er flyk­tet til Nor­ge og bor på Sør­lan­det. Fle­re av dis­se for­tel­ler at de har opp­levd eri­tre­ere i mot­tak som de ikke har stolt på av frykt for an­gi­ve­ri. De har også opp­levd eri­tre­ere der som har dre­vet politisk pro­pa­gan­da for re­gi­met og in­sis­tert på politisk støt­te til pre­si­den­ten i Eri­trea. Fle­re eri­tre­ere har hørt om and­re lands­menn som me­ner seg ut­satt for flykt­nings­pio­na­sje i mot­tak. ▶

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.