Har li­ten tro på kom­mu­na­le bo­li­ger

Høy­re-topp Geir Fredrik Sis­se­ner har in­gen tro på at fle­re kom­mu­na­le bo­li­ger på His­øy vil ut­jev­ne for­skjel­le­ne mel­lom by­de­le­ne i Aren­dal.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ INNTEKTSFORSKJELLER

▶ Ord­fø­rer­kan­di­dat og Høyre­topp Geir Fredrik Sis­se­ner har in­gen tro på at fle­re kom­mu­na­le bo­li­ger på Aren­dals vest­kant vil ut­jev­ne for­skjel­le­ne mel­lom by­de­le­ne i kom­mu­nen.

Geir Fredrik Sis­se­ner (53), som selv bor på top­pen av His­øy med ut­syn over Kol­bjørns­vik og byen, tror det vil va­ere alt­for dyrt å kjø­pe kom­mu­na­le bo­li­ger på His­øy til at det kan bli et effektivt virke­mid­del i å ut­jev­ne leve­kårs­for­skjel­ler mel­lom by­de­le­ne i Aren­dal.

– Sats på øst

– Det er vik­ti­ge­re å ut­vik­le by­de­le­ne øst i Aren­dal enn å kjø­pe noen få bo­li­ger i vest, me­ner Sis­se­ner.

I for­sla­get til bud­sjett har råd­man­nen satt av 14 mil­lio­ner til kjøp av kom­mu­na­le bo­li­ger. Den­ne pos­ten vil Høy­re stry­ke.

Bort­kas­te­de pen­ger

– 14 mil­lio­ner er alt­for lite til å ut­gjø­re noen for­skjell uan­sett. Hva får man for 14 mil­lio­ner på fire år? Kan­skje tre-fire hus. Det er bort­kas­te­de pen­ger, i alle fall ikke ef­fek­tiv res­surs­bruk – og det vil ta for alt­for lang tid. Da er det mye bed­re å bru­ke dis­se pen­ge­ne på å gjø­re om­rå­de­ne i øst at­trak­ti­ve. Sis­se­ner un­der­stre­ker at det ikke er det at han ikke øns­ker kom­mu­na­le bo­li­ger på His­øy, sna­re­re tvert i mot. Men det blir rett og slett for dyrt.

– Det er selv­sagt ikke slik at jeg ikke øns­ker den­ne type bo­li­ger i mitt naer­om­rå­de som gjør at jeg me­ner at kjøp el­ler flyt­ting av kom­mu­na­le bo­li­ger er en lite ef­fek­tiv po­li­tikk der­som vi skal på­vir­ke leve­kå­re­ne i de uli­ke by­de­le­ne.

– Vi må ut­vik­le bo­lig­om­rå­der med bo­li­ger av ulik stør­rel­se og stan­dard. Og også åpne opp for å byg­ge i strand­so­nen øst i Aren­dal. Da vil dis­se om­rå­de­ne bli at­trak­ti­ve, på­pe­ker Sis­se­ner.

Flott om­rå­de

Høy­re-po­li­ti­ke­ren me­ner at til­gang på ar­beids­plas­ser og gode fri­tids­til­bud er av­gjø­ren­de for å inn­flyt­te­re til å bo­set­te seg i de øst­li­ge de­le­ne av Aren­dal.

– Om­rå­de­ne rundt Eyde­havn og Salt­rød har mye å by på. I for­bin­del­se med ut­byg­ging av ny E18 vil det kom­me fle­re at­trak­ti­ve tur­om­rå­der. Stu­enes sko­le er blitt en utro­lig fin og god sko­le. Det er ny kunst­gress­bane der. Å end­re leve­kår tar tid, men om­rå­de­ne øst for Aren-

UT­SIKT: Fra sin stue på top­pen av His­øy har Høy­re-po­li­ti­ker Geir Fredrik Sis­se­ner (53) god ut­sikt over øya og byen.

UT­VIK­LE: Sis­se­ner me­ner det er bed­re res­surs­bruk å ut­vik­le om­rå­de­ne øst i Aren­dal enn å kjø­pe kom­mu­nal­bo­li­ger på His­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.