DET­TE ER SA­KEN

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ar­ne Ing­mar Eg­gen aie@ag­der­pos­ten.no ▶ ▶ ▶

Utro­lig let­tet

Det er ikke så ofte at en po­liti­ad­vo­kat trek­ker sa­ken midt un­der en ho­ved­for­hand­ling.

Men etter å ha hørt kvin­nen som skal ha opp­levd at en mann kom klat­ren­de inn gjen­nom sove­roms­vin­du­et hen­nes – og etter­på sat­te fyr på kat­ten, fant po­liti­ad­vo­ka­ten histo­ri­en for utro­lig til å va­ere sann.

– Nå ble jeg utro­lig let­tet. Jeg har grub­let og grub­let på den­ne sa­ken og fø­ler meg nå ti kilo let­te­re, sier man­nen som sto til­talt for katte­vol­den.

Ag­der­pos­ten tref­fer ham ute på gan­gen i Aust-Ag­der ting­rett.

Da har ak­ku­rat ak­tor i sa­ken, po­liti­ad­vo­kat Flem­ming Chris­tof­fer Hes­sje, kas­tet kor­te­ne og selv bedt om at han måt­te fri­fin­nes.

– Jeg har kun lest do­ku­men­te­ne i sa­ken. Fø­ler jeg meg ikke over­be­vist om skyld – som nå er til­fel­le i den­ne sa­ken, skal jeg selv­føl­ge­lig be om fri­fin­nel­se, sier po­liti­ad­vo­ka­ten i en kom­men­tar til Ag­der­pos­ten.

Stor be­last­ning

Iføl­ge man­nens for­sva­rer – ad­vo­kat Ole De­vold, har sa­ken va­ert en stor be­last­ning for hans kli­ent.

Når ak­to­ra­tet midt un­der en ho­ved­for­hand­ling plut­se­lig inn­ser at be­vi­se­ne ikke hol­der, opp­le­ver De­vold det som vel­dig fair at man da vel­ger å kas­te kor­te­ne. KATT TIL BE­SVA­ER:

Til po­li­ti­et har Tvede­strand­kvin­nen for­klart at hun ble vek­ket midt på nat­ten av en mann som had­de satt opp en sti­ge og had­de klat­ret inn vin­du­et hen­nes.

På sove­rom­met skal han ha sam­let sam­men senge­tøy­et hen­nes og tru­et med å set­te fyr på det.

Med kat­ten hen­nes gikk det iføl­ge kvin­nen ver­re: Den skal han ha tent på og kas­tet ut gjen­nom en ve­randa­dør. Med ha­len i lys lue løp den til skogs.

Si­den har in­gen iføl­ge til­tale­be­slut­nin­gen sett den.

På­stand mot på­stand

ti­mer før hun skul­le for­kla­re seg i Aust-Ag­der ting­rett, had­de stilt opp på dø­ra hen­nes med be­skjed om å hol­de kjeft.

Hun hev­det også at ved­kom­men­de had­de slått og spar­ket hen­ne.

For­kla­rin­gen hen­nes ble av ret­ten pro­to­kol­lert. Skul­le po­li­ti­et kom­me frem til at hun be­visst har løy­et og rei­se til­ta­le mot kvin­nen, kan også det­te bli brukt i be­vis­fø­rin­gen.

Da Ag­der­pos­ten var i kon­fekt med kvin­nen fre­dag etter­mid­dag, sto hun fest ved at det hun had­de for­klart i ret­ten var sant.

Etter at hun – iføl­ge sin egen forklaring, al­le­re­de er blitt tru­et i sa­ken, fryk­ter hun nå at trus­le­ne skal fort­set­te.

Ver­ste fylle­angst

– Nå tør jeg nes­ten ikke bo hjem­me, sier hun.

Da den til­tal­te man­nen fre­dag for­mid­dag skul­le for­kla­re seg i Aust-Ag­der ting­rett, hus­ket han in­gen ting av det som had­de skjedd.

Han hus­ket at han ble in­vi­tert til en fest – der også for­na­er­me­de i sa­ken be­fant seg, men etter det­te hus­ket han in­gen ver­dens tin­gen.

Nå kan det iføl­ge po­li­ti­et vise seg at grun­nen til at han ikke hus­ket noe, rett og slett skyld­tes at han hal­ler ikke had­de gjort noe den ak­tu­el­le april­kvel­den i år.

Da­gen etter ble han vek­ket av po­li­ti­et. Til ver­dens ver­ste fylle­angst...

En mann fra Tvede­strand ri­si­ker­te feng­sel etter at po­li­ti­et til­tal­te hem for å ha tatt seg inn vin­du­et til en kvin­ne og satt fyr på kat­ten hen­nes.

Iføl­ge til­ta­len skal han i fyl­la også ha tru­et med å ten­ne på senge­klaer­ne hen­nes.

Etter at på­tale­myn­dig­he­ten had­de hørt for­kla­rin­ge­ne til man­nen og kvin­nen, valg­te po­liti­ad­vo­kat Flem­ming Chris­tof­fer Hes­sje å trek­ke sa­ken.

En katt – som det iføl­ge til­ta­len skal ha blitt satt fyr på, ble gjen­stand for en al­vor­lig straffe­sak som nå har endt med fri­fin­nel­se.

Da kvin­nen fre­dag for­mid­dag skul­le for­kla­re seg i Aust-Ag­der ting­rett om det hun skal ha opp­levd, nek­tet hun først å for­kla­re seg.Det­te be­grun­net hun med at en mann tors­dag kveld – bare

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.