To per­soner på­gre­pet etter sky­ting i Oslo

Agderposten - - NYHETER - ▶PO­LI­TI­ET

har på­gre­pet to per­soner etter skyte­epi­so­den på Bo­ge­rud i Oslo ons­dag den­ne uken.

I 19-ti­den ons­dag fikk po­li­ti­et mel­ding om at det var blitt av­fyrt skudd uten­dørs på Bo­ge­rud. Fle­re pa­trul­jer ble sendt til ste­det, og det ble søkt med sto­re styr­ker i om­rå­det uten at noen ble på­gre­pet.

Fre­dag etter­mid­dag opp­lys­te po­li­ti­et at to per­soner er på­gre­pet i sa­ken.

– Po­li­ti­et øns­ker per nå ikke å si noe om hvil­ken rol­le de to på­grep­ne har hatt i for­bin­del­se med sky­tin­gen da vi frem­de­les er i en tid­lig fase av etter­forsk­nin­gen, he­ter det i en presse­mel­ding fra Oslo po­liti­dis­trikt. Po­li­ti­et øns­ker fort­satt opp­lys­nin­ger i sa­ken.

– Per­soner som har va­ert i om­rå­det el­ler har in­for­ma­sjon som er re­le­vant for sa­ken, bes ta kon­takt med po­li­ti­et, skri­ver po­li­ti­et i presse­mel­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.