Sek­su­ali­ser­te bil­der kan va­ere spredt

Po­li­ti­et i Grim­stad kan ikke ute­luk­ke at sek­su­ali­ser­te bil­der er blitt spredt fra Snapchat-grup­pen som har delt na­ken­bil­der og vi­deo­er av sex og vold.

Agderposten - - NYHETER - ▶ KRIM ▶ Ing­mar Brok­ka Rike ing­mar@ag­der­pos­ten.no

Po­liti­be­tjent Øy­vind Ol­sen, ved Grim­stad po­liti­sta­sjon, for­tel­ler at de har snak­ket med en ung­doms­skole­elev i Grim­stad kom­mu­ne som har er­kjent å ha opp­ret­tet Snapchat-ka­na­len.

Ved­kom­men­de har for­talt til po­li­ti­et at det er snakk om to tre bru­ke­re som har va­ert ak­tiv på Snapchat-ka­na­len. Ka­na­len skal ha hatt 1.000 føl­ge­re.

– Ryk­te­ne sier at det lig­ger sek­su­ali­ser­te bil­der og vi­deo av slåss­kam­per på ka­na­len, for­tel­ler han.

Gro­ve bil­der

Po­li­ti­et har fore­lø­pig ikke over­sikt over hvor al­vor­li­ge bil­de­ne er, men Ol­sen for­tel­ler at tips fra ung­doms­mil­jø­et opp­ly­ser at det er til dels gro­ve bil­der.

Po­li­ti­et kan ikke ute­luk­ke at det har blitt tatt skjerm­bil­der av inn­hol­det på ka­na­len, som igjen kan ha blitt spredd vi­de­re.

– Vi kjen­ner ikke til om det er tatt skjerm­bil­der, men når det er 1000 føl­ge­re, så er det kan­skje uto­pisk å tro at det ikke har blitt tatt skjerm­bil­der, sier Ol­sen.

Kan va­ere straff­bart

Iføl­ge po­li­ti­et er det­te en Snapchat-ka­nal bru­ker­ne må bli in­vi­tert til for å kun­ne se inn­hol­det.

– Ge­ne­relt sett så er det straff­bart å vi­dere­for­mid­le uten sam­tyk­ke. Når det er snakk om sek­su­ali­sert inn­hold er det desto mer al­vor­lig, og når det kan­skje for­mid­les til mindre­åri­ge, så er det al­vor­lig, sier han.

Ol­sen sier for­eld­re­ne må va­ere mer kri­tis­ke til hva bar­na dri­ver med. Han un­der­stre­ker at når barn er 12–13 år så er det mor og far som ei­er abon­ne­men­tet, og da må for­eld­re­ne sty­re hva bar­na dri­ver med.

– Fore­lø­pig er vi bare på det fore­byg­gen­de spo­ret. Vi må først få slet­tet ka­na­len før det sprer seg vi­de­re, så får vi ta en prat med ju­rist etter hvert og om det skal opp­ret­tes sak på for­hol­det, sier Ol­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.