Nå har be­drif­ten tatt inn alle per­mit­ter­te og an­satt 19 nye med­ar­bei­de­re

Agderposten - - NYHETER - ▶ ETTER

fle­re run­der med ned­be­man­nin­ger var Team­Tec i 2016 re­du­sert til knapt 70 an­sat­te, in­klu­si­ve noen som var per­mit­tert. Nå vokser sel­ska­pet igjen, og tel­ler 89 an­sat­te. 82 av dem job­ber i Nor­ge, 3 i Korea, 3 i Ki­na og 1 i Sin­ga­po­re, skri­ver Tvede­strands­pos­ten. Det snud­de høs­ten 2017, for­tel­ler dag­lig le­der i Team­Tec, Olav Voie til Tvede­strand­pos­ten.

Det som skjed­de høs­ten 2017 var at Team­Tec kjøp­te opp inn­ma­ten i tek­no­logi­sel­ska­pet Oce­ansa­ver, som nett­opp var gått over ende etter fle­re år med røde tall. Med på kjø­pet fulg­te alle pa­ten­ter og ret­tig­he­ter til Oce­ansa­vers sys­te­mer for ren­sing av bal­last­vann.

Det­te er et om­rå­de i sterk vekst, etter­som nye in­ter­na­sjo­na­le reg­ler på­leg­ger alle skip å ren­se bal­last­van­net.

– Vi så på bal­last-sys­te­me­ne som et eks­tra bein å stå på, sier Voie.

Ett år se­ne­re er kon­klu­sjo­nen at opp­kjø­pet fun­ger­te etter hen­sik­ten. Om­set­nin­gen er på vei opp­over, og 19 nye er an­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.