Vars­ler po­li­ti­ker­ne om at de må svel­ge ka­me­ler for å hind­re un­der­skudd

Agderposten - - NYHETER - ▶ RÅD­MAN­NEN

og den ad­mi­ni­stra­ti­ve le­del­sen i Tvede­strand kom­mu­ne er i inn­spur­ten i sitt for­slag til 2019-bud­sjett. Tid­lig nes­te uke leg­ges det frem for kom­mune­sty­ret. I for­mann­ska­pets ad­var­te råd­man­nen om det som vil kom­me, skri­ver Tvede­strands­pos­ten. – Kom­mu­nens øko­no­mi er sa­er­de­les vans­ke­lig, og er blitt be­ty­de­lig for­ver­ret den sis­te ti­den, sier råd­man­nen til avi­sen. Han for­tal­te at det ikke er mu­lig å vi­dere­føre da­gens drift inn i 2019. Det vil gi et drifts­un­der­skudd på 21 mil­lio­ner kro­ner.

Råd­man­nen un­der­stre­ket at de ut­ford­rin­ge­ne po­li­ti­ker­ne nå står over­for ikke kan lø­ses med ras­ke or­ga­ni­sa­to­ris­ke grep.

– Nei, det kre­ver mer enn som så. Her snak­ker vi om fle­re år med om­stil­ling og ut­vik­ling, sier Jar­le Bjørn Han­ken til Tvede­strands­pos­ten. Han vil ikke av­slø­re hvil­ke grep han selv vil fore­slå for å få til en øko­no­mi i ba­lan­se, det­te får po­li­ti­ker­ne ser­vert nes­te tirs­dag. Men råd­man­nen sier be­stemt:

– Ka­me­ler må svel­ges!

ste­det for å bli brukt på cam­pin­gen. En slik plass som det­te kos­tet 15.000 kro­ner. FOTO: ELI­SA­BETH GROSVOLD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.