Det­te er man­nen Høy­re hå­per kan etter­føl­ge Ar­ne Tho­mas­sen

Agderposten - - NYHETER - ▶ HØY­RES

no­mi­na­sjons­møte for­løp uten dramatikk. Liste­for­sla­get, som top­pes av Ei­nar Hol­mer-Ho­ven og Si­ren C. Thor­vald­sen, ble ved­tatt med ak­kla­ma­sjon.

Høy­re føl­ger tra­di­sjo­nen i Lil­le­sand og har gitt sine to topp­kan­di­da­ter et stemme­til­legg (ku­mu­le­ring). De øv­ri­ge 26 kan­di­da­te­ne stil­ler med likt ut­gangs­punkt.

Al­le­re­de i mai ble Hol­merHo­ven ut­pekt som par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat. Tors­dag ble yt­ter­li­ge­re 27 liste­kan­di­da­ter valgt.

- Vi er vel­dig for­nøyd med å ha fått så man­ge engasjerte og dyk­ti­ge folk på lis­ta som øns­ker å gjø­re en god jobb for Lil­le­sand i nes­te fire-års pe­rio­de, sier lo­kal­lags­le­der Ot­to Rand­øy, som selv er no­mi­nert på sju­ende­plass, i en presse­mel­ding på veg­ne av par­ti­et.

Det var le­der av Høy­res fyl­kes­tings­grup­pe Tor­unn Ostad fra Grim­stad som le­det tors­da­gens no­mi­na­sjons­møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.