Aust-Ag­der på uføre­top­pen: 2.000 fle­re uføre­tryg­det på ti år

Agderposten - - NYHETER - ▶ KUN

i Østfold er det pro­sent­vis fle­re uføre­tryg­de­de inn­byg­ge­re enn i Aust-Ag­der nå. Det vi­ser fers­ke tall fra Nav. Tors­dag mor­gen ble tal­le­ne for tred­je kvar­tal lagt frem.

Over 334.000 per­soner i Nor­ge var uføre­tryg­det ved ut­gan­gen av sep­tem­ber. Det er en øk­ning på 2.100 per­soner.

I alt 9,8 pro­sent av be­folk­nin­gen i al­de­ren 18 til 67 år er uføre­tryg­det. Det har va­ert en øk­ning i alle fyl­ker det sis­te året, bort­sett fra i Troms som har hatt en nedgang.

Østfold er det fyl­ket med pro­sent­vis flest uføre­tryg­de­de, med 14,4 pro­sent. På and­re plass kom­mer Aust-Ag­der, med 13,9 pro­sent. Det­te ut­gjør 10.150 per­soner.

– Lo­ka­le ar­beids­mar­keds­for­hold, al­ders­sam­men­set­ning og ulikt ut­dan­nings­nivå for­kla­rer mye av den geo­gra­fis­ke va­ria­sjo­nen i an­tall uføre, sier ar­beids- og vel­ferds­di­rek­tør Si­grun Vå­geng i en presse­mel­ding.

NAV har sta­ti­stikk for uføre helt til­ba­ke til 2009. I Aust-Ag­der har an­tal­let mot­ta­ke­re av uføre­trygd økt fra 8.369 per­soner til 10.150 på dis­se ti åre­ne. Med and­re ord mot­tok 12,2 pro­sent av be­folk­nin­gen i Aust-Ag­der uføre­trygd i 2009, mens an­de­len alt­så har ste­get til 13,9 pro­sent i 2018. Til sam­men­lig­ning har Vest-Ag­ders an­del økt fra 10,9 pro­sent i 2009 til 12,4 pro­sent i 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.