Det blir eks­tra grått og vått i hel­gen

Agderposten - - NYHETER - VA­E­RET ▶ Sil­je Brat­land Roks­våg ss­br@ag­der­pos­ten.no

VÅTT: Lo­kalt kan det kom­me sva­ert mye ned­bør i hel­gen, og det er fare for over­svøm­mel­ser. ▶ «Fra i dag etter­mid­dag ven­tes lo­kalt mye ned­bør. I lø­pet av 48 ti­mer kan det kom­me 80–120 mm. Ned­bør­ak­ti­vi­te­ten av­tar man­dag» he­ter det i far­evar­se­let som er sendt ut av Me­teoro­lo­gisk insti­tutt.

Fare­ni­vå­et, som er av det gule sla­get, gjel­der for Ag­der, Tele­mark, Vest­fold og Bus­ke­rud. Det be­tyr fare for over­vann i tett­byg­de om­rå­der, fare for lo­ka­le over­svøm­mel­ser, bek­ke- og elve­løps­end­rin­ger samt jord- og flom­skred i bratt ter­reng.

– Det blir grått og vått, og eks­tra grått og vått i hel­gen, sier me­teoro­logi­kon­su­lent Jan In­ge Han­sen til Ag­der­pos­ten.

Mil­de­re enn nor­malt

Fra lør­dag til utpå man­da­gen vil det bøt­te ned. Det ser ut som om øst­re de­ler av AustAg­der og Tele­mark får de størs­te ned­børs­meng­de­ne, opp­ly­ser Han­sen.

Lys­punk­tet, om det er noen trøst, er at det blir mildt.

– Det er mil­de­re enn nor­malt for no­vem­ber. Langs kys­ten vil man kom­me opp mot ti gra­der, og det vil også bli mildt gans­ke høyt til fjells, sier me­teoro­logi­kon­su­len­ten.

Snø­en reg­ner vekk

Det be­tyr at ned­bø­ren som fal­ler i fjel­let også i stor grad vil kom­me som regn.

– Jeg tror nok snø­en blir borte i lø­pet av hel­gen, det er sto­re mu­lig­he­ter for det, sier Han­sen.

Og det er ikke bed­ring i sik­te med det førs­te. Nes­te uke star­ter også grå, våt og mild.

– Det ser kan­skje ut til å bli litt end­ring uto­ver i nes­te uke, men vi får fort­satt pe­rio­der med ned­bør. Det er ikke noe sta­bilt god­va­er i ven­te, hel­ler ikke noe vin­ter­kul­de, av­slut­ter Han­sen.

Det blir vått - vel­dig vått - i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.