Stav­an­ger kom­mu­ne tar grep etter bo­mak­sjon

Agderposten - - NYHETER - ▶ STAV­AN­GER

kom­mu­ne tar grep etter at 50 bom­pen­ge­de­mon­stran­ter gikk inn i sa­len og av­brøt et by­styre­møte. Ad­gan­gen til selve by­styre­sa­len blir be­gren­set.

Man­dag for­ri­ge uke måt­te po­li­ti­et i Stav­an­ger ryk­ke ut og snak­ke med et fem­ti­talls bom­penge­ak­sjo­nis­ter, som had­de tatt seg inn i sa­len un­der et by­styre­møte. De­mon­stran­te­ne inn­tok by­styre­sa­len mens de rop­te slag­ord og skjells­ord til Stav­an­gers folke­valg­te, skrev Ro­ga­land Avis.

Stav­an­ger-ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø (H) vars­let i etter­kant at hen­del­sen skul­le eva­lu­eres. Idag kun­ne be­red­skaps­sje­fen i kom­mu­nen over­le­ve­re rap­por­ten med eva­lu­e­rin­gen til råd­man­nen i Stav­an­ger, Per Kris­ti­an Varei­de.

Kon­klu­sjo­nen ly­der at åpne mø­ter for­blir ho­ved­re­ge­len, men at ad­gan­gen til selve by­styre­sa­len blir be­gren­set, iføl­ge avi­sen.

– Vi vil fort­satt ikke ak­sep­te­re at noen prø­ver å for­hind­re el­ler for­styr­re lo­kal­de­mo­kra­ti­ets for­mel­le ut­valgs­mø­ter, opp­ly­ser råd­mann Varei­de.

En av de­mon­stran­te­ne over­tok også ta­ler­sto­len, og ble stå­en­de til tross for at ord­fø­rer Chris­ti­ne Sa­gen Helgø (H) og en vek­ter ba ak­sjo­nis­ten Jan Ove Si­kve­land om å tre ned. Han fikk tid­li­ge­re den­ne uken et fore­legg på 25.000 kro­ner for hen­del­sen. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.