Ber re­gje­rin­gen va­ere med på skatte­øk­nin­ger

KrF me­ner re­gje­rin­gen bør åpne for par­ti­ets for­slag til skat­te- og av­gifts­øk­nin­ger. – Vi har va­ert med på be­ty­de­lig skatte­kutt før, min­ner parti­le­de­ren om.

Agderposten - - NORGE & VERDEN - ▶ OSLO ▶ Bir­git­te Iver­sen, NTB

I sitt al­ter­na­ti­ve bud­sjett plus­ser Kris­te­lig Folke­par­ti (KrF) på 9 mil­li­ar­der kro­ner mer i skat­ter og av­gif­ter enn re­gje­rin­gens opp­legg for å fi­nan­siere en rek­ke sto­re vel­ferds­sat­sin­ger.

Blant an­net øns­ker par­ti­et et løft på 3,3 mil­li­ar­der kro­ner for å øke barne­tryg­den.

Parti­le­der Knut Arild Harei­de med­gir at det tro­lig blir vans­ke­lig å få re­gje­rings­par­ti­ene med på de so­li­de skat­te- og av­gifts­øk­nin­ge­ne par­ti­et fore­slår, men me­ner det bør va­ere rom for en øk­ning.

– Vi har va­ert med på be­ty­de­li­ge skatte­let­tel­ser på mel­lom 22 og 25 mil­li­ar­der kro­ner. Bil­av­gif­ten er re­du­sert med 13 mil­li­ar­der kro­ner, så det er ab­so­lutt rom for en øk­ning, blant an­net i barne­tryg­den, ut­tal­te Harei­de un­der lan­se­rin­gen av bud­sjet­tet på Stor­tin­get fre­dag.

– Vi vet at skatte­let­tel­ser er vik­ti­ge prio­ri­te­rin­ger for Høy­re og Frp, men det er ikke det på sam­me måte for KrF, un­der­stre­ket han.

– His­to­risk sat­sing

To­talt fore­slår KrF sat­sin­ger på 11, 6 mil­li­ar­der kro­ner til nes­te år. De skal fi­nan­sie­res ved å øke skat­ter og av­gif­ter med na­er 9 mil­li­ar­der kro­ner mer enn re­gje­rin­gens opp­legg, samt å gjø­re om­prio­ri­te­rin­ger på na­er 2,7 mil­li­ar­der kro­ner. Par­ti­et støt­ter sam­ti­dig re­gje­rin­gens skatte­kutt på 4 mil­li­ar­der kro­ner, slik at net­to skat­te- og av­gifts­øk­nin­ger blir 6 mil­li­ar­der kro­ner.

Den størs­te an­de­len av pen­ge­ne vil par­ti­et bru­ke på å øke barne­tryg­den med 3,3 mil­li­ar­der kro­ner fra 1. mars nes­te år. Det vil bety 266 kro­ner mer i må­ne­den per barn. Fi­nan­sie­rin­gen av barne­tryg­den skal i sin hel­het skje gjen­nom økt trinn­skatt.

– I rea­li­te­ten er det­te et null­sum­spill, der de som har la­vest inn­tekt får mest og de som har høy­est inn­tekt be­ta­ler mest, sier fi­nans­po­li­tisk tals­mann Kjell In­golf Rop­stad.

Lite til Frp

KrF vil også styr­ke kom­mune­øko­no­mi­en med 1 mil­li­ard kro­ner mer enn re­gje­rin­gens opp­legg, gi 500 mil­lio­ner kro­ner mer til økt drifts­ram­me til syke­hu­se­ne og 400 mil­lio­ner kro­ner til syke og eld­re. I bud­sjett­for­sla­get re­ver­se­rer KrF også re­gje­rin­gens kutt i støt­te til cø­lia­ke­re, samt øk­nin­gen i maks­pri­sen i barne­ha­ge­ne.

KrF går også til an­grep på en lang rek­ke av Frps hjerte­barn, som å fjer­ne 350-kro­ners­gren­sen for nett­kjøp fra ut­lan­det, kut­te i støt­te til det inn­vand­rings­kri­tis­ke nett­ste­det Hu­man Rights Ser­vice, kut­te i tax­free­kvo­ten og øke av­gif­ter på driv­stoff, al­ko­hol og to­bakk.

– Hvis Frp sy­nes det­te er vans­ke­lig, bør de kom­me na­er­me­re oss i po­li­tik­ken, ut­tal­te Harei­de på spørs­mål fra Dag­bla­det om det var noe som helst i bud­sjett­for­sla­get som Frp kun­ne like.

Lands­styre­møte

Harei­de med­gir på spørs­mål fra fle­re medi­er at det tro­lig had­de va­ert let­te­re å gå til Ap og Sp for å få gjen­nom­slag for bud­sjett­for­sla­ge­ne.

– Men det vei­val­get par­ti­et har gjort hand­ler ikke bare om bud­sjett­spørs­mål, det hand­ler om en hel­het, sa Harei­de, og un­der­stre­ket at hans enes­te mål nå er at par­ti­et skal lyk­kes med å gå inn i Re­gje­rin­gen Sol­berg.

– Jeg skjøn­ner at pres­sen har hatt det gøy de sis­te fem må­ne­de­ne, men vi har ikke tenkt på om­kamp og en for­len­gel­se av den dis­ku­sjo­nen, fast­slo Kjell In­golf Rop­stad.

KrF-le­del­sen dro rett vi­de­re til et luk­ket lands­styre­møte på Økern i Oslo, der pro­ses­sen vi­de­re for bud­sjett­for­hand­lin­ger og re­gje­rings­for­hand­lin­ger står på agen­da­en. Rop­stad sier han hå­per de vil kom­me langt med bud­sjett­for­hand­lin­ge­ne, som star­ter lør­dag, i lø­pet av nes­te uke, slik at re­gje­rings­son­de­rin­ge­ne kan star­te opp ikke len­ge etter.

STAR­TER FORHANDLINGER I DAG: Nest­le­der og fi­nans­po­li­tisk tals­mann Kjell In­golf Rop­stad (t.h) og nest­le­der Olaug Bolle­stad (t.v) i Kris­te­lig Folke­par­ti la fre­dag fram sitt al­ter­na­ti­ve stats­bud­sjett for 2019 på en presse­kon­fe­ran­se på Stor­tin­get. I dag star­ter KrF bud­sjett­for­hand­lin­ger med re­gje­rin­gen. FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.