Det­te var Nor­ges flot­tes­te i 2015

John Li­ens elds­te dat­ter Ca­mil­la vi­ser her stolt frem Mustan­gen som ble kå­ret til Nor­ges flot­tes­te bil i 2015.

Agderposten - - HELG -

LIKE STOLT: Vin­ner­bi­len, en Mustang Fast­back fra 1969, var et pro­sjekt som Ca­mil­la Kjeld­gaard Li­en (nå Sa­mu­el­sen) og pap­pa John Li­en had­de sam­men.

Even­ty­ret med Mustan­gen star­tet da hun fikk be­skjed av bil­byg­ger­pap­pa’n at hun skul­le få en egen, byg­get bil til 18-års­da­gen hvis hun ikke be­gyn­te å røy­ke el­ler drik­ke.

Pus­set opp ti års rust

Den ut­ford­rin­gen tok hun. Og etter man­ge bi­ler, fant pap­pa John en bil som had­de stått ute i ti år i Ski­en.

– Jeg kjøp­te den av en som had­de im­por­tert den fra USA. Men det var et skik­ke­lig bom­kjøp, for bi­len var full av rust. Da lot han den bare stå ute i ti år, for­tal­te pap­pa Li­en til Ag­der­pos­ten for tre år si­den.

Det be­tød bare to­tal­res­tau­re­ring og at dat­te­ren kun­ne få be­stem­me alt fra bun­nen av.

På­meldt av pap­pa

Det var John Li­en som meld­te bi­len på kon­kur­ran­sen, kun for gøy i 2015.

Litt al­vor ble det uan­sett da Ca­mil­la sto på sce­nen sam­men med de åtte and­re ut­ford­rer­ne un­der stev­net Bil­sport Clas­sic Grense­treff i Hal­den. Da ar­ran­gø­re­ne ba alle da­me­ne om å ta et skritt frem, gikk det opp for hen­ne at hun had­de vun­net. For både til venst­re og høy­re for hen­ne sto det kun menn.

Nøye plan­lagt

På Mustan­gen er det in­gen­ting som er til­fel­dig. Far­gen er custom-made; den er ikke «bare» oran­sje.

Alt er nøye plan­lagt, fra Mustang­lo­go­en på si­den av bi­len til far­ge og an­nen de­ko­ra­sjon er helt etter pla­nen.

– Alt er lak­kert. Det er in­gen­ting som er klist­ret på el­ler noe, for­klar­te Ca­mil­la til Ag­der­pos­ten i 2015.

Ikke fullt så in­ter­es­sert

Hun inn­røm­met da at hun kan­skje ikke had­de til­brakt så mye tid i ga­ra­sjen.

– Nei, det er stort sett pap­pa som kom­mer inn og spør om jeg kan kom­me ut og se og sånn, for­tal­te hun.

I dag stu­de­rer Ca­mil­la til lege. Men Mustan­gen, den kjø­rer hun frem­de­les.

Ca­mil­la Kjeld­gaard Sa­mu­el­sen den gang hun het Li­en som sis­te etter­navn, med Mustan­gen som hun og pap­pa John byg­get sam­men og som ble kå­ret til Nor­ges flot­tes­te for tre år si­den. FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.