HÅND­BALL

Agderposten - - SPORT - HÅND­BALL ▶ Alex­an­der Nu­pen

Had­de op­sjon

– San­der var in­ne i sitt and­re år av en 2+1-av­ta­le hvor han had­de op­sjon på 2019/2020-se­son­gen. Men vi øns­ker ikke at han skal kom­me i spill (på over­gangs­mar­ke­det) etter den­ne se­son­gen. Han er en ver­di­full lo­kal spil­ler som kun­ne ha va­ert in­ter­es­sant for man­ge klub­ber, sier Bruun-Han­sen.

– Det er i ØIF Aren­dal jeg har hatt best ut­vik­ling. Per dags dato er det her jeg vil ut­vik­le meg best også inn­til vi­de­re. Jeg tri­ves i den­ne klub­ben som sat­ser så stort. For meg er det en gle­de at de øns­ket meg med på det. Jeg tror vi kan luk­te på Cham­pions League mens jeg her, sier Si­mon­sen som se­ne­re i kar­rie­ren kan bli lok­ket ut av Nor­ge.

Ute­luk­ker El­ve­rum

– Jeg har am­bi­sjo­ner om spill i ut­lan­det, ja, sier 20-årin­gen som ikke kjent med in­ter­es­se fra and­re klub­ber.

– Så El­ve­rum har ikke va­ert på trå­den?

– Nei, dit vil jeg ikke hel­ler. Jeg har ikke noe øns­ke om å dra til and­re nors­ke klub­ber, sier Si­mon­sen har en rek­ke al­ders­be­stem­te lands­kam­per for LM98 som han spil­te junior-EM med i som­mer.

– Sist gang meld­te jeg for­fall på grunn av over­be­last­ning. Men jeg er klar hvis det kom­mer en ny inn­kal­ling. A-lands­la­get er ab­so­lutt et mål i kar­rie­ren. Jeg job­ber hver dag for å kom­me så langt som mu­lig, sier han.

– Ny po­li­cy

Mål­vak­ten André Bergs­holm Kristensen sig­ner­te tid­li­ge­re i høst en fem­års­kon­trakt med ØIF.

– Er det en ny po­li­cy med så lan­ge av­ta­ler?

– Ja, det er det in­gen tvil om. Vi ten­ker lang­sik­ting, og kon­ti­nui­tet er en suk­sess­fak­tor. Vi øns­ker lan­ge kon­trak­ter for spil­le­re som kan bli ak­tu­el­le for spill i Tysk­land el­ler Dan­mark. Den da­gen de ikke skal spil­le mer i ØIF så kan vi gjø­re gode for­ret­nin­ger med klub­ber i Tysk­land, på­pe­ker Bruun Han­sen som helst ser at ØIF blir så kon­kur­ranse­dyk­ti­ge at klub­ben hop­per bukk over eks­port til Dan­mark.

– Ja, det vil va­ere kje­de­lig å sen­de våre bes­te spil­le­re til klub­ber som vi vil bli bed­re enn, sier ØIF-le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.