Vil lage fu­ro­re mot RBK

Kje­til Rek­dal og Start kan unn­gå di­rek­te ned­rykk og sam­ti­dig ut­set­te Ro­sen­borgs gull­fei­ring med sei­er i Kris­tian­sand i mor­gen. I bunn­stri­den er alt fort­satt åpent.

Agderposten - - SPORT - ▶ FOT­BALL

Etter at Brann slo Strøms­god­set i for­ri­ge se­rie­run­de, ble gull­fes­ten til Ro­sen­borg satt på vent. Med sei­er i søn­da­gens kamp borte mot Start vil RBK sik­re klub­bens 26. se­rie­gull.

Men opp­ga­ven blir ikke en­kel, for Ri­ni Coo­lens menn mø­ter et hel­tent Start-lag som må kjem­pe for å hol­de plas­sen i elite­se­ri­en. Med sei­er til Start, og om Lille­strøm ta­per borte mot Strøms­god­set, er Kje­til Rek­dals lag sik­ret en ny se­song i topp­di­vi­sjo­nen.

Start må rei­se kjer­rin­ga etter et for­sme­de­lig 1-4–tap for Sande­fjord i for­ri­ge se­rie­run­de. Mot RBK for­ven­ter roms­da­lin­gen en tøff kamp.

– Vi må va­ere rea­lis­tis­ke. Vi skal opp mot det la­get som gans­ke så sik­kert vinner se­ri­en. Vi kan jo lage litt fu­ro­re i den set­tin­gen der, sier Rek­dal i et in­ter­vju på Starts nett­si­der.

– Vi må ha en pre­sta­sjon som er på vårt al­ler bes­te, og så tren­ger vi kan­skje litt mar­gi­ner med oss, om Ro­sen­borg er på et høyt nivå, fort­set­ter han.

RBK gikk på et stygt 2-5–tap for Salz­burg hjem­me i euro­pa­liga­en ons­dag, og tre­ner Ri­ni Coo­len er klar på at la­get må løf­te seg til kam­pen mot Start.

– Vi må gjø­re det bed­re. Vi vet hva vi må gjø­re på søn­dag, for­di vi kan vin­ne liga­en. Vi skal vin­ne liga­en på søn­dag. Da må vi løf­te gut­ta de kom­men­de da­ge­ne, men vi er er­far­ne og pro­fe­sjo­nel­le nok, så det blir moro, sa han i et in­ter­vju på RBKs nett­si­der etter kam­pen. Søn­dag star­ter alle kam­pe­ne sam­ti­dig for at in­gen skal kun­ne spil­le på re­sul­ta­tet i fore­gå­en­de kam­per. Brann og Mol­de kjem­per beg­ge om søl­vet, og om Brann vinner mot Kris­tian­sund og Mol­de av­gir po­eng mot Hauge­sund, er kam­pen av­gjort i ber­gen­ser­nes fa­vør. De le­der med to po­eng på mol­den­ser­ne før run­den.

Mol­de mø­ter nett­opp Hauge­sund, som også kjem­per om sølv­plas­sen, og kan sik­re topp 3-plas­se­ring med sei­er på hjemme­bane.

Mol­des Pa­wel Ci­bicki, som er på lån fra Le­eds, tror søl­vet hav­ner i ro­se­nes by.

– Ab­so­lutt. Det er opp til oss, for jeg tror at Brann ta­per. Om vi vinner våre match­er så kom­mer vi på 2.-plass, sier han i et in­ter­vju på Mol­des nett­si­der. I bun­nen av ta­bel­len er in­gen­ting av­gjort ennå. Man­ge lag kjem­per for å unn­gå ned­rykk

HAR EN PLAN: Kje­til Rek­dal øns­ker å ut­set­te RBKs gull­fest med sei­er hjem­me mot se­rie­le­de­ren søn­dag. FOTO: NTB SCANPIXel­ler kva­li­fi­se­ring mot vin­ne­ren av kva­li­fi­se­rings­spil­let i 1. di­vi­sjon. Fra og med Bodø/Glimt på 11.-plass er in­gen lag sik­ret spill i nes­te års elite­se­rie. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.