Skryt til fro­kost­vert­in­ne

Agderposten - - SIDEBLIKK - SKO­LE

KOSER SEG:

Ele­ve­ne spi­se mer når Frøydis Knud­sen dis­ker opp. ▶ Hver tors­dag klok­ken halv åtte ser­ve­re det fro­kost for de elds­te trin­ne­ne på Sand­nes sko­le. Det­te er et til­bud man­ge ele­ver og for­eld­re er sva­ert så for­nøyd med. Jan­ne Iversen som har en sønn på 7. trinn sier føl­gen­de:

– Det­te be­gyn­te i vår­es og hel­dig­vis star­tet det opp etter som­mer­fe­rien. Hver tors­dag spret­tet vår gutt opp, og kom­mer seg til sko­len for å inn­ta fro­kost der sam­men med ven­ne­ne sine. Han spi­ser to til tre ski­ver, hjem­me spi­ses det bare en. Så sam­va­er med and­re og en hyg­ge­lig stund skjer­per ap­pe­tit­ten, sier Iversen som tok bil­der av gjen­gen på opp­ford­ring fra Side­blikk.

Det er Frøydis Knud­sen som står for ma­ten. – Hun for­tje­ner of­fent­lig ros for den job­ben og inn­sat­sen hun gjør, sier Iversen som også er stor­for­nøyd med sko­len etter fro­kost. LITT AV HVERT:

Frøydis Knud­sen sam­men med en gutte­gjeng fra 7. trinn.

Brød­mat med di­ver­se på­legg.

Ire­ne Heg­ge Gutt­orm­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.