Hva med sek­ker og klop­per?

Agderposten - - SIDEBLIKK - ▶ AREN­DAL:

Fra Hanne Nil­sen har vi fått den­ne:

– Syk­kel­grup­pe skal ha stor takk for opp­ar­bei­del­se av man­ge fine sti­er i sko­gen inn fra Songe­heia. Jeg til­brin­ger man­ge ti­mer der og ny­ter det!

Men så er det et lite men ... Idag gikk jeg for­bi tre sto­re sek­ker på uli­ke ste­der som har va­ert brukt til grus/sad­de.

Dis­se er del­vis over­grod­de og er ikke sa­er­lig fine der de lig­ger.

Jeg hå­per det er en for­glem­mel­se at de lig­ger der og at de blir fjer­net. El­lers har jeg også en tan­ke om alle klop­pe­ne, bru­ene og hop­pe­ne som la­ges. Klop­pe­ne og bru­ene er jo ab­so­lutt funk­sjo­nel­le for oss alle, og hop­pe­ne er helt sik­kert spen­nen­de for iv­ri­ge syk­lis­ter.

Vi må bare hus­ke på at det­te blir søp­pel etter hvert, og vi må vel pas­se på at inn­gre­pe­ne i sko­gen ikke blir alt­for for sto­re. Litt grå og regn­våt høst­hil­sen fra Hanne Nil­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.