- Flaks at in­gen ble ska­det

– Bare flaks at in­gen ble skadd, sier et vit­ne etter en spre­nings­ulyk­ke ved skole­vei­en til Jap­pa skole i Grimstad ons­dag etter­mid­dag.

Agderposten - - FORSIDE - Sil­je Brat­land Roks­våg, Ingmar Brok­ka Rike @ag­der­pos­ten.no

Sto­re og små stei­ner fløy gjen­nom luf­ta og lan­det på en vei der skole­barn nett­opp had­de pas­sert.

Det var un­der ar­bei­det med Fuhr-tom­ta i Grimstad at det gikk full­sten­dig galt da en spreng­ning skul­le ut­fø­res. Sva­ere stein ble slyn­get ut i om­rå­det og lan­det blant an­net på Fri­vold­vei­en. Fri­vold­vei­en bru­kes som skole­vei mel­lom Jap­pa skole og St­or­ga­ten. Po­li­ti­et fikk mel­ding om spreng­nin­gen rett før klok­ken 15.

– Iføl­ge mel­der had­de det gått skole­barn på vei­en ikke så lang tid i for­kant, for­tel­ler ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Opp­rør­te ma­bo­er

I førs­te om­gang ble det meldt fra po­li­ti­et at det var snakk om mind­re stein. Bil­der og vi­deo fra ste­det vi­ser mid­ler­ti­dig at det er snakk om sva­ere stein som har blitt kas­tet ut over om­rå­det og skole­vei­en.

– Det­te er ikke små stein. Det opp­rø­rer folk i naer­om­rå­det at po­li­ti­et ba­ga­tel­li­se­rer på den­ne må­ten, for­tel­ler et vit­ne til Ag­der­pos­ten. Man­nen øns­ker å va­ere ano­nym.

Vit­net var på vei til Dømme­s­moen da han kjør­te for­bi an­leggs­om­rå­det som lig­ger ved krys­set mel­lom Fri­vold­vei­en og Ege­livei­en. Her byg­ges trinn tre av Fuhr park.

Fullt av stein

– Det var fullt av stein i hele vei­en og nes­ten inn til verts­hu­set. Det lå godt med stein i vei­en, sier man­nen til Ag­der­pos­ten.

Han kon­tak­tet po­li­ti­et og fikk fil­met om­rå­det.

Man­nen ble pro­vo­sert da han etter uhel­let les­te po­li­ti­ets be­skri­vel­se av om­fan­get på Ag­der­pos­tens nett­avis. «In­gen kom til ska­de, og det var ikke snakk om så sto­re stein» opp­lys­te po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg.

– Jeg ble ir­ri­tert da jeg så det. De måt­te ta i bruk grave­ma­skin for å få det raskt bort. Det var vel­dig mye stein, sier han, og vi­ser blant an­net til en stein som iføl­ge ham selv må ha veid opp mot 50 kilo. – Stei­ne­ne had­de gjort stor ska­de om de had­de truf­fet noen. Det var flaks at in­gen ble skadd, sier han.

Man­nen ga po­li­ti­et den sam­me vi­deo­en som Ag­der­pos­ten har fått til­gang til.

– De syn­tes det så ille ut da de så vi­deo­en, av­slut­ter det ano­ny­me vit­net.

Ska­der på bil

En po­liti­pa­trul­je ble sendt ut til ste­det da ope­ra­sjons­sen­tra­len fikk mel­ding om uhel­let. Un­der­sø­kel­ser ble gjort og det ble tatt av­hør av per­soner.

– Det ble tatt mål av stein og av­stan­der, og vi har sjek­ket spreng­nings­pla­nen til en­tre­pre­nø­ren. Det ble fun­net en bil på ste­det hvor det var knust en side­rute, opp­ly­ser po­li­ti­et.

Ope­ra­sjons­le­de­ren for­tel­ler at hen­del­sen i førs­te om­gang er en un­der­sø­kel­ses­sak. Vi­de­re un­der­sø­kel­ser vil av­gjø­re om det vil bli en an­mel­del­se av spreng­nin­gen.

Po­li­ti­et for­tel­ler at en­tre­pre­nø­ren har åtte da­ger på seg til å vars­le Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap om uhel­let. Iføl­ge po­li­ti­et ble in­gen per­soner ska­det i uhel­let.

Sju mann ryd­det

Vit­ner på ste­det be­kref­ter at stein har fløy­et bort til Grimstad Verts­hus som lig­ger over 100 me­ter fra spreng­nings­ste­det. Det skal ha va­ert sju mann i ak­sjon for å ryd­de opp etter uhel­let.

Det lyk­tes ikke Ag­der­pos­ten å få kon­takt med fir­ma­et som ut­fø­rer spren­gin­gen på ste­det ons­dag kveld. Hoved­en­tre­pre­nø­ren opp­lys­te at de job­ber med å få kon­takt med fir­ma­et som ut­fø­rer spreng­nin­gen. Det lyk­tes hel­ler ikke å få kon­takt med le­del­sen ved Jap­pa skole.

FOTO: BJØRN AT­LE EIDE

STO­RE STEIN: Her lig­ger en av stei­ne­ne fra spreng­nin­gen ved en kum i naer­he­ten.

STEINBLOKK: Ved et hus­hjør­ne på ste­det lig­ger det en stor steinblokk. Et vit­ne an­tar at noen av stei­ne­ne må ha veid opp mot 50 kilo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.