Ret­ten skal av­gjø­re hvor mye håret var verdt

- Hvor mye håret hun rev av svi­ger­in­nen er verdt, er spørs­må­let ting­ret­ten i Aren­dal må sva­re på i den uvan­li­ge straffe­sa­ken. For ti år si­den tok Her­mina Lo­huis med seg fire barn og ekte­man­nen for å sat­se på naer­bu­tik­ken i Gjør­dal i Åm­li. Nå bu­tik­ken kåre

Agderposten - - NYHETER - Arne Ing­mar Eg­gen [email protected]­der­pos­ten.no Katri­ne Lia katri­[email protected]­der­pos­ten.no

På til­tale­ben­ken i Aust-Ag­der tin­gett sit­ter en 47 år gam­mel kvin­ne fra Aren­dal.

Hun er tid­li­ge­re ustraf­fet, men un­der et fa­mi­lie­treff i Grim­stad - der hen­nes mor, bror og svi­ger­in­ne var sam­let - opp­sto det en kran­gel.

Hva de be­gyn­te å krang­le om med den halvt de­men­te mo­ren til ste­de, er det i dag in­gen som kan sva­re på.

At for­hol­det mel­lom søsk­ne­ne til ti­der har va­ert tur­bu­lent, er de imid­ler­tid alle eni­ge om. Nå må Aust-Ag­der tin­gett blant an­net av­gjø­re,hvor mye håret som den 47 år gam­le kvin­nen rev av svi­ger­in­nen un­der baske­ta­ket som opp­sto er verdt. 15.000 kro­ner, kre­ver svi­ger­in­nen om det som iføl­ge po­liti­ad­vo­kat Per Ør­nulv Thor­bjørn­sen skal ha va­ert «en neve med hår».

- Det er det ikke grunn­lag for, hev­der ad­vo­kat Ove An­der­sen som er for­sva­rer for den volds­til­tal­te kvin­nen fra Aren­dal.

Midt på ly­se da­gen

Vol­den ha skjedd i fe­bru­ar i år. Hvor­for hun un­der et møte med sin mor, bror og svi­ger­in­ne ble så sint, øns­ker den 47 år gam­le kvin­nen fra Aren­dal ikke å gå na­er­me­re inn på.

- Men jeg har gjort noe straff­bart og tar an­svar for det, sier hun.

Nå øns­ker hun å leg­ge hele epi­so­den - som hun opp­le­ver som vond og vans­ke­lig, bak seg.

«En neve med hår»

Men hvor mye er håret som hun rev av svi­ger­in­nen verdt? Det et verdt 15.000 kro­ner, hev­der ak­tor i sa­ken, po­liti­ad­vo­kat Per Ør­nulv Thor­bjørn­sen på veg­ne av kvin­nen som fikk re­vet av håret.

Iføl­ge po­liti­ad­vo­ka­ten drei­er det seg om «en neve med hår», som han selv be­skri­ver det. Iføl­ge for­sva­re­ren til den 47 år gam­le kvin­nen, ad­vo­kat Ove An­der­sen, er 15.000 kro­ner alt for mye.

Iføl­ge ham er det ikke grunn­lag for kra­vet han me­ner er kun ble frem­met for å opp­nå en øko­no­misk for­del. «Lug­get hun N.N slik at hun dro av hår­tus­ter, spyt­tet hen­ne i an­sik­tet, klor­te hen­ne, spar­ket hen­ne og for­søk­te å bite hen­ne», be­skri­ver til­ta­len om det hun skal ha gjort mot svi­ger­in­nen.

Ret­ten må av­gjø­re

Nå er det opp til ting­retts­dom­mer Leif Pet­ter Tran­num og hans to med­dom­me­re å vur­de­re den øko­no­mis­ke ver­di­en på håret som ble re­vet av svi­ger­in­nen og hvil­ken straff den 47 år gam­le kvin­nen for­tje­ner for det­te. Nor­malt skal deg rea­ge­res med ube­tin­get feng­sel for sli­ke for­hold.

Men et­ter­som kvin­nen tid­li­ge­re er ustraf­fet - samt det fak­tum at sa­ken er spe­si­ell - bør hun iføl­ge ak­tor slip­pe med 45 ti­mer sam­funns­straff.

I til­legg til at hun skal ha re­vet av svi­ger­in­nen håret og slått hen­ne, skal hun også ha slått til bro­ren. ▶ – Vi flyt­tet hit for å dri­ve bu­tik­ken, etter at vi en stund had­de snak­ket om å flyt­te fra Ne­der­land til Nor­ge. Da vi opp­da­get at den­ne bu­tik­ken var til leie, ble det ut­slags­gi­ve­ne for at vi valg­te å flyt­te, for­tel­ler Lo­his til Ag­der­pos­ten.

– Ny­lig fei­ret bu­tik­ken 10års ju­bi­le­um. Og Lo­huis har in­gen pla­ner om å flyt­te til­ba­ke til Wier­den i Ne­der­land, der fa­mi­li­en bod­de tid­li­ge­re.

– Det har va­ert så bra å flyt­te hit.

– Hva er den sto­re for­skjel­len på Ne­der­land og Nor­ge?

– Det er vans­ke­lig å for­kla­re. Men vi er lyk­ke­li­ge her. Bar­na som nå har flyt­tet ut, tri­ves i Nor­ge, og vil ikke til­ba­ke de hel­ler, sier Lo­huis.

På tirs­dag mot­tok hun pri­sen for årets naer­bu­tikk-pris på den år­li­ge kon­fe­ran­sen for små­kjøp­menn i Kris­tian­sand. Pri­sen for årets naer­bu­tikk blir delt ut av Mer­kur-pro­gram­met. som er Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tets verk­tøy for å ut­vik­le bu­tik­ker i Distrikts-Nor­ge.

Gjøv­dal Han­del er en sva­ert li­ten bu­tikk, med en dag­lig­vare­om­set­ning på un­der to mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge presse­mel­din­gen fra Mer­kur. Det­te er en av de al­ler mins­te naer­bu­tik­ke­ne på Sør­lan­det.

– Ditt på­gangs­mot og din vilje­styr­ke til å ut­vik­le den mins­te bu­tik­ken i Ag­der, gjør deg for­tjent til pri­sen for Ag­der bes­te naer­bu­tikk i 2018, ut­tal­te jury­en blant an­net.

FIKK PRIS: Her­mina Lo­huis ved Gjøv­dal Han­del mot­tok årets naer­bu­tikk-pris. (Foto: Privat)

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB scan­pix

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.