Spreng­nings­ulyk­ken ved skole­vei er an­meldt

Spreng­nings­ulyk­ken ved skole­vei­en til Jap­pa sko­le i Grim­stad ble gjen­nom­ført i tids­rom­met mel­lom skole­slutt for 1.–4. trinn og 6.–7. trinn. Po­li­ti­et et­ter­fors­ker ulyk­ken.

Agderposten - - NYHETER - Ing­mar Brok­ka Rike og Frank Jo­hann­es­sen ing­[email protected]­der­pos­ten.no

Det var i for­bin­del­se med ar­bei­det på Fuhr–tom­ten i krys­set mel­lom Fri­vold­vei­en og Ege­livei­en at ulyk­ken skjed­de ons­dag etter­mid­dag. Vit­ner for­tel­ler at stein­blok­ker på rundt 50 kilo ble kas­tet ut i vei­ba­nen. Rek­tor ved Jap­pa sko­le, May-Elin S. Li­en, for­tel­ler at le­del­sen ved sko­len ser al­vor­lig på hen­del­sen.

– Ut­over det som er in­for­mert fra po­li­ti­et, på nett­avis og da­gens avis har vi ikke fått vite mer om hen­del­sen. Det er li­ke­vel vik­tig for skole­le­del­sen å for­mid­le at vi tar sa­ken på størs­te al­vor, sier hun.

Tors­dag send­te hun ut in­for­ma­sjon om hen­del­sen til alle for­eld­re­ne.

Bru­kes som skole­vei

Fri­vold­vei­en bru­kes som skole­vei av ele­ver som fer­des mel­lom St­or­ga­ten og Jap­pa sko­le. Opp­vekst­sjef i Grim­stad kom­mu­ne, Arne Mo­watt Haug­land, be­kref­ter det­te. Han sier det er uvisst hvor man­ge ele­ver som bru­ker vei­en.

– Det å ha en trygg og sik­ker skole­vei er noe som er helt av­gjø­ren­de for våre ele­ver i Grim­stad. Det er der­for vik­tig at de som skal se på hen­del­sen får full over­sikt over hva som har skjedd og hvor­dan det­te kan unn­gås i frem­ti­den, sier Arne Mo­watt Haug­land.

Opp­vekst­sje­fen for­tel­ler at ele­ve­ne av­slut­ter skole­da­gen ulikt på ons­da­ger. 1.–4. trinn av­slut­tet da­gen klok­ken 12.45, mens trinn 6.–7. klok­ken 13.45. Ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, Tone Li­se Erik­stad, for­tel­ler at spreng­nings­ulyk­ken ble førs­te gang meldt inn til po­li­ti­et klok­ken 13.38. Iføl­ge Erik­stad for­klar­te førs­te mel­der at det lå stein over­alt. Klok­ken 13.48 fikk po­li­ti­et en my mel­ding om spreng­nin­gen. Den ene mel­de­ren opp­lys­te at det had­de va­ert barn fra Jap­pa sko­le som had­de pas­sert på ste­det rett før det smalt.

Be­kym­rings­fullt

FAU-le­der ved Jap­pa Sko­le, Karo­li­ne Mentzo­ni Lin­dahl, opp­ly­ser at det­te kun­ne gått eks­tremt galt og at FAU ser sva­ert al­vor­lig på hen­del­sen.

– FAU er opp­tatt av bar­nas sik­ker­het, og vi for­ven­ter at det kom­mer på plass en plan for sik­ring. Vi­de­re øns­ker FAU at det ikke spren­ges i tids­pe­rio­den når barn går til og fra sko­le/SFO. Her må an­svar­lig ut­byg­ger opp­ret­te kon­takt med sko­len. Vi­de­re ten­ker FAU det er sva­ert vik­tig at sko­len får til­sendt en plan for når det skal spren­ges slik at man kan unn­gå at barn opp­hol­der seg i fare­so­nen når det skal spren­ges sier FAU-le­der Karo­li­ne Mentzo­ni Lin­dahl

– Det er be­kym­rings­fullt at sli­ke ting i det hele tatt kan skje, og ikke minst at det i det­te til­fel­le ram­mer skole­vei­en for man­ge ele­ver. Sa­ken er løf­tet til bygg– tek­nisk av­de­ling i kom­mu­nen og skole­le­del­sen har fått til­bake­mel­ding om at sa­ken skal un­der­sø­kes med en­tre­pre­nør for ut­byg­gin­gen tors­dag. Sam­ti­dig så vil vi fra sko­lens side på­pe­ke at det er vik­tig at alle sik­ker­hets­ru­ti­ner i for­bin­del­se med spreng­nings­ar­beid blir fulgt. Vi me­ner også at en­tre­pre­nø­ren som har an­sva­ret for ut­byg­gin­gen nå bør ta en gjen­nom­gang på det­te, sier rek­tor Li­en.

For­ven­ter sper­rin­ger og vak­ter

Rek­to­ren leg­ger til at sko­len for­ven­ter at ut­byg­ger tar an­svar for at all trafikk til og fra sko­len sik­res ved fy­sis­ke sper­rin­ger og vak­ter i god av­stand fra spreng­nings­ste­det. Hun me­ner også stør­re spreng­nin­ger bør vars­les i for­kant.

Iføl­ge opp­vekst­sje­fen had­de kom­mu-

nen kon­takt med po­li­ti­et og rek­tor ved Jap­pa sko­le ons­dag etter ulyk­ken, og at de ble ori­en­tert. Han be­kref­ter at sa­ken kom­mer til å bli drøf­tet vi­de­re tors­dag.

– Ut­fal­let om et barn had­de blitt truf­fet had­de va­ert dra­ma­tisk. Det er der­for vik­tig at tek­nisk av­de­ling og po­li­ti får un­der­søkt sa­ken godt, slik at det­te ikke skjer igjen. Det­te er vel­dig vik­tig for bå­de ele­ver, fore­sat­te, Jap­pa sko­le og skole­ei­er. Trygg­het skal all­tid stå i høy­se­tet, sier Haug­land.

Spren­gin­gen er an­meldt

Po­li­ti­et i Grim­stad har over­tatt etter­forsk­nin­gen av hen­del­sen. Po­liti­sta­sjons­sjef Ter­je Gun­der­sen for­tel­ler til Ag­der­pos­ten at spreng­nings­ulyk­ken er an­meldt.

– Po­li­ti­et har av­gitt en an­mel­del­se av spren­gin­gen og spreng­nings­ba­sen har sta­tus som mis­tenkt. Nå skal det gjø­res noen fle­re av­hør før ju­ris­ten kan kon­klu­de­re, for­tel­ler han.

Gun­der­sen sier at po­li­ti­et var på ste­det etter ulyk­ken for å sik­ret be­vis og foto. Po­li­ti­et måt­te da stop­pe fir­ma­et som var i ferd med å ryd­de bort stein. Po­li­ti­ets un­der­sø­kel­ser vi­ser at en stein had­de gått 42 me­ter fra spreng­nings­ste­det og en stør­re stein had­de gått 25 me­ter. Det lan­det noe stein på et hus­tak, og det ble ska­der på en bil og på en vegg.

Si­re­ne og vak­ter

– En­tre­pre­nø­ren og spreng­nings­ba­sen ble av­hørt på ste­det. Po­li­ti­et fikk opp­lyst at det had­de blitt brukt si­re­ner i to mi­nut­ter for­ut for spreng­nin­gen, samt at det var plas­sert ut vakt­pos­ter på stra­te­gis­ke punk­ter. Po­li­ti­et har fått opp­lyst at en­tre­pre­nø­ren ven­tet til sko­len var fer­dig og at barn var ute av om­rå­det, sier han.

Iføl­ge Gun­der­sen har en­tre­pre­nø­ren for­talt po­li­ti­et at na­bo­er ble vars­let før spreng­nin­gen og at de ble bedt om å hol­de seg in­nen­dørs, samt ikke hol­de seg na­er­me vin­du­er. Gun­der­sen sier at Ar­beids­til­sy­net me­ner om­fan­get ikke er stør­re enn at det hånd­te­res av Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB).

– En viss kon­troll

– Det vir­ker som de har hatt en viss kon­troll på spreng­nin­gen, og at det har gått i en ret­ning som var be­reg­net, men at det har gått len­ger enn be­reg­net. Det ble ikke vur­dert som grunn­lag for å stan­se det vi­de­re ar­bei­det, el­ler be­slag­leg­ge ser­ti­fi­kat. Fore­lø­pig vur­de­ring er at det har fore­gått på en for­svar­lig måte og un­der kon­troll, med tan­ke på vars­lin­gen og vakt­hol­det som var der. Det­te har kom­met frem i av­hør. Det var en er­fa­ren spreng­nings­bas. Iføl­ge ham er det en kom­pli­sert fjell­type. Det kan va­ere noe av grun­nen til at spreng­nin­gen had­de tatt noe ut på grunn av på for­hånd ukjen­te svak­he­ter i fjel­let, sier han.

Det er kris­tian­sands­fir­ma­et Kas­par Strømme AS som er ho­ved­en­tre­pre­nør på pro­sjek­tet. Fir­ma­et som ut­fø­rer spreng­nin­gen er Song­da­len Fjell­spren­ging AS. Dag­lig le­der i Kas­par Strømme, Richard Strømme, for­tel­ler til Ag­der­pos­ten at han har va­ert i kon­takt med dag­lig le­der i spreng­nings­fir­ma­et. Han sier at ved­kom­men­de ikke vil ut­ta­le seg.

– Det er spreng­nings­team­et på ste­det som er an­svar­lig for at sik­ker­he­ten er på plass. De skal påse at de føl­ger alle ru­ti­ne­ne. Her er alle ru­ti­ner fulgt. Vi har sjek­ket det­te og vi har gått gjen­nom do­ku­men­te­ne med dem, sier Strømme.

Vi­ser til taus kil­de

Strømme sier at det er spreng­nings­fir­ma­et som må sva­re på hvor­for det gikk galt. Sam­ti­dig øns­ker ikke spreng­nings­fir­ma­et å ut­ta­le seg om sa­ken.

– Hva som gikk galt er noe til­syns­myn­dig­he­te­ne vil un­der­sø­ke. Så blir det la­get en sak og ut­ar­bei­det en rap­port, for­tel­ler han.

FOTO: TIPSER

SVAERE STEIN: Slik så det ut på ste­det rett etter spreng­nin­gen ons­dag etter­mid­dag.

AN­MELDT: Spreng­nings­ulyk­ken etter­fors­kes nå av po­li­ti­et, og an­svar­lig for spren­gin­gen har sta­tus som mis­tenkt. Po­li­ti­et har fått opp­lyst at spren­gings­fir­ma­et bå­de skal ha vars­let med si­re­ne, stengt vei­en og hatt vak­ter fle­re ste­der un­der sky­tin­gen.

LIVS­FAR­LIG: Skole­vei­en lig­ger til ven­st­re i bil­det. Spreng­nings­ste­det lig­ger til høy­re. Sto­re spreng­nings­stein er fun­net i grøf­ten ved si­den av skole­vei­en.

STEIN KRYS­SET VEI: I grøf­ta på and­re si­den av skole­vei­en lig­ger dis­se sto­re stei­ne­ne fra spreng­nin­gen. Spreng­nings­ste­det i bak­grun­nen.

FOTO: ING­MAR BROK­KA RIKE

ANLEGGSOMRÅDE: Ho­ved­en­tre­pre­nør for pro­sjek­tet er kris­tian­sands­fir­ma­et Kas­par Strømme AS.

JAP­PA SKO­LE: Fra Jap­pa sko­le til spreng­nings­ste­det er det rundt 500 me­ter å gå for skole­bar­na.

SIKTEN: Den­ne vei­en kom­mer skole­bar­na gå­en­de fra Jap­pa sko­le. Spreng­nings­ste­det er rett rundt svin­gen på ven­st­re side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.