Stop­pet på grunn av kol­li­sjon – og ble på­kjørt av to bi­ler

Agderposten - - NYHETER -

AREN­DAL: Like før klok­ka 16 kol­li­der­te to bi­ler på E18 like ved brann­sta­sjo­nen på Stoa. Der­med stop­pet en tred­je bil om lag 100 me­ter bak ulyk­ken.

Bak den­ne igjen kom det to nye bi­ler med uopp­merk­som­me fø­re­re, som så kol­li­der­te i bi­len som had­de stop­pet. Til sam­men skal det ha va­ert seks per­soner in­volvert i de to ulyk­ke­ne.

Helse­per­so­nell på ste­det fore­tok grun­di­ge un­der­sø­kel­ser av alle de in­volver­te, og én per­son ble sendt til syke­hus for yt­ter­li­ge­re sjekk. Akutt­mot­ta­ket ved syke­hu­set i Aren­dal meld­te litt før 17 at de had­de mot­tatt en mann. Til­stan­den hans var da uav­klart.

Ulyk­ke­ne skjed­de i øst­gå­en­de ret­ning. For­an­led­ning til ulyk­ken er ikke kjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.