– Rag­nar er min venn og helt

Agderposten - - NYHETER -

dø­ren til kon­troll­ut­val­get sto ti år gam­le Daniel og ven­tet på sin helt med røde ro­ser og selv­teg­net kort

– Det er for­di han er min venn og helt, svar­te Daniel Kristiansen Gje­ruld­sen da Ag­der­pos­ten spur­te hvor­for han kom med bloms­ter til Rag­nar Hol­vik. Med seg had­de han mam­ma Jan­ne, som også sy­nes at Hol­vik for­tje­ner bloms­ter for sin inn­sats.

In­ni et stort hjer­te had­de Daniel skre­vet: « Til Rag­nar – Nor­ges mo­digs­te». Un­der hjer­tet sto det «Du er kjempe­kul, mo­dig og snill». Det var en ty­de­lig rørt Hol­vik som tok imot bloms­te­ne fra sin unge venn.

Det var ty­de­lig at pre­sen­ta­sjo­nen for Kon­troll­ut­val­get had­de va­ert en kraft­an­stren­gel­se. Etter å ha svart på spørs­mål fra med­lem­me­ne i Kon­troll­ut­val­get, for­lot Rag­nar Hol­vik råd­hu­set før sa­ken var be­hand­let fer­dig og vo­te­ring gjen­nom­ført.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.