– Sjok­kert, rys­tet og me­get be­tenkt

Ap-po­li­ti­ker Jar­le Chris­ti­an­sen var rys­tet etter og har hørt vars­ler Rag­nar Hol­vik for­kla­re seg i kon­troll­ut­val­get. Han ga Hol­vik en ufor­be­hol­den unn­skyld­ning.

Agderposten - - NYHETER - Syn­nø­ve Skeie Fos­se [email protected]­der­pos­ten.no

– Det er mu­lig jeg får kri­tikk nå, men jeg vel­ger å lyt­te til min egen sam­vit­tig­het. Der­for ber jeg deg om unn­skyl­ding, sa Chris­ti­an­sen med adresse til Rag­nar Hol­vik. Over­for Ag­der­pos­ten ut­dy­per han:

– Jeg er dypt sjok­kert, rys­tet og me­get be­tenkt etter å ha hørt Rag­nar Hol­vik sin ver­sjon. Klum­pen i ma­gen har bare blitt stør­re og stør­re. Jeg må va­ere så aer­lig å inn­røm­me at jeg ikke har skjønt hva jeg har va­ert med på. Det er først nå jeg er blitt klar over det ful­le bil­det.

Vil ha eks­tern gransk­ning

Det er Chris­ti­an­sen som har tatt ini­tia­tiv til at Hol­vik skul­le få for­kla­re seg for Kon­troll­ut­val­get. Etter å ha lyt­tet til den to ti­mer lan­ge fram­fø­rin­gen vil­le Chris­ti­an­sen at Kon­troll­ut­val­get skul­le ved­ta føl­gen­de: «KU ber KS (kom­mune­sty­ret red.anm.) gjen­nom­føre en uav­hen­gig gransk­ning av hvor­dan vars­ler­ne og vars­le­ne er hånd­tert av ad­mi­ni­stra­sjo­nen og po­li­ti­ker­ne.» For­sla­get inne­holdt også to av­snitt med hen­stil­ling til kom­mune­sty­ret om å sør­ge for iva­re­ta­kel­se av vars­ler­ne. For­sla­get falt med en mot fire stem­mer.

Skuf­fet

Chris­ti­an­sen sier til Ag­der­pos­ten at han er skuf­fet, men ikke over­ras­ket over at hans for­slag ikke ble ved­tatt.

– Det er ty­de­lig­vis for man­ge som har for mye å tape på en full gjen­nom­gang av sa­ken. En eks­tern gransk­ning er det enes­te ret­te. Det er så mye grovt som har kom­met fram i dag. Jeg hå­per at kom­mune­sty­ret nå kan ta sa­ken på al­vor.

– Er du skuf­fet over din parti­kol­le­ga, vara­ord­fø­rer Per Svenn­in­gens, rol­le i sa­ken?

– Det kan du trygt si.

Trover­dig

Chris­ti­an­sen, som til dag­lig er ho­ved­verne­om­bud ved Sør­lan­det Syke­hus, un­der­stre­ker at Hol­viks inn­legg selv­sagt var hans sub­jek­ti­ve fram­stil­ling av sa­ken.

– Men det rok­ker ikke ved at det er gro­ve ting vi har fått høre her i dag. Det var vel­dig sterkt å høre på ham. Min opp­le­vel­se av Ran­gar Hol­vik er at han er en trover­dig og nøk­tern mann. Jeg er opp­rørt over det han for­tel­ler om den be­hand­lin­gen han har fått som vars­ler i Grim­stad. Den­ne sa­ken stik­ker dypt og går på tvers av alle parti­lin­jer, un­der­stre­ker Chris­ti­an­sen. ▶

BE­TENKT: Jar­le Chris­ti­an­sen (Ap) var ty­de­lig og klar i sin tale til Kon­troll­ut­val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.