– Krav­stor og kre­ven­de

Mens til­hø­rer­ben­ken brøt ut i spon­tan ap­plaus var det helt tyst fra po­li­ti­ker­ne etter Rag­nar Hol­viks be­ret­ning.

Agderposten - - NYHETER -

Det var ty­de­lig at de fem po­li­ti­ker­ne i Kon­troll­ut­val­get had­de noe ulik opp­fat­ning bå­de av Rag­nar Hol­vik som per­son og om hans rol­le som vars­ler. Lengst i å trek­ke Hol­viks mo­ti­ver i tvil var Tå­rån Haug­støl (Frp).

– Jeg sy­nes den­ne sa­ken er blitt tatt ut av pro­por­sjo­ner. Hol­vik la­ger et stør­re po­eng av seg selv enn sa­ken. Han gjør sin egen per­son vik­tig. Jeg opp­fat­ter ham som en krav­stor og kre­ven­de ar­beids­ta­ker som for­ven­ter og for­lan­ger mye. Nok er nok, sa Haug­støl før Kon­troll­ut­val­get tok sa­ken opp til vo­te­ring.

Ha­bi­li­tets­krøll

Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) for­søk­te å stop­pe vi­de­re be­hand­ling av sa­ken ved å pro­ble­ma­ti­se­re ha­bi­li­te­ten til Kon­troll­ut­val­gets med­lem­mer:

– Hol­vik sier at hans fram­stil­ling i dag er hans tred­je var­sel. Men vars­ler han på? Kon­troll­ut­val­get? Ad­mi­ni­stra­sjo­nen?

KRE­VEN­DE:

Kom­mune­sty­ret? Ty­de­lig­vis alle. Er ikke vi satt sjakk matt? Hvem skal kun­ne be­hand­le var­se­let når det er vars­let om alle, sa Glims­dal og møt­te ty­de­lig ir­ri­ta­sjon fra Jar­le Chris­ti­an­sen (Ap).

Tar til ori­en­te­ring

– Nå må vi man­ne oss opp og be om en uav­hen­gig gransk­ning. Det er ikke mer pro­ble­ma­tisk enn det, på­pek­te Chris­ti­an­sen.

Det fikk han ikke fler­tal­let i Kon­troll­ut­val­get med seg på. De ved­tok for­sla­get fra fun­ge­ren­de le­der, Tore Fred­vig Erich­sen (Frp). Det lød slik: «Kon­troll­ut­val­get tar Hol­viks pre­sen­ta­sjon til ori­en­te­ring. Kon­troll­ut­val­get

Til­ba­ke til start

Der­med er hånd­te­rin­gen av vars­ler­sa­ken til­syne­la­ten­de til­ba­ke til start. Sist Hol­viks sak ble be­hand­let i kom­mune­sty­ret fikk han ikke med­hold i kra­vet om er­stat­ning og opp­reis­ning etter det han me­ner er ulov­lig gjen­gjel­del­se.

Til Ag­der­pos­ten sa Glims­dal føl­gen­de om opp­le­vel­sen i Kon­troll­ut­val­get:

–Jeg ten­ker det­te er en re­pe­ti­sjon av tid­li­ge­re fram­før­te an­kla­ger. Her var det ikke mye nytt. Etter min opp­fat­ning er sa­ken fer­dig be­hand­let.

–Hvor­dan ser du på kri­tik­ken av deg og po­li­tisk le­del­se?

– Det er mye jeg kun­ne ha lyst å kom­men­te­re på, men jeg av­står.

Frp’s Tå­rån Haug­støl (til høy­re) men­te at Rag­nar Hol­vik fram­sto som en kre­ven­de og krav­stor med­ar­bei­der. Til ven­st­re Hege B. Er­land­sen (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.