Abid Ra­ja god­tar Gran­des be­kla­gel­se – sier han har full til­lit til parti­le­de­ren

Agderposten - - NYHETER -

Abid Ra­ja har skva­e­ret opp med parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de, som midt i bud­sjett­pro­ses­sen på Stor­tin­get skjel­te ut parti­fel­len i and­res på­hør.

– Nå har Tri­ne be­kla­get den sam­ta­len. Hun har be­kla­get at hun sa det, og hun har be­kla­get det hun sa. Jeg tar den be­kla­gel­sen til meg og ak­sep­te­rer den fullt ut, sier Ra­ja til NTB tors­dag etter­mid­dag.

– Gode le­de­re er­kjen­ner sine feil. Tri­ne er en god le­der som har er­kjent sine feil. Jeg har fått en unn­skyld­ning og leg­ger nå hele den­ne epi­so­den bak meg, frem­hol­der stor­tings­re­pre­sen­tan­ten.

Han vi­ser til at de to Ven­stre­top­pe­ne har kjent hver­and­re i to ti­år.

– Et be­kjent­skap som har vart i 20 år, set­ter man ikke strek over for­di det skjer epi­so­der hvor det, som hun sier, gikk en kule varmt. Vi har job­bet tett og godt sam­men for Ven­st­re, og vi kom­mer til å job­be tett og godt sam­men for Ven­st­re frem­over, sier Ra­ja. (NTB)

FOTO: SYN­NØ­VE S. FOS­SE

FOR­KLAR­TE SEG: I to sam­ful­le ti­mer frem­la Rag­nar Hol­vik sine opp­le­vel­ser som vars­ler i Grim­stad kom­mu­ne. Sym­bolsk nok had­de Hol­vik por­tret­tet av sin «ne­me­sis». vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en, hen­gen­de over ho­det. Svenn­ings­en har i fle­re om­gan­ger gått hardt ut mot Hol­vik. På til­hø­rer­plass bak Hol­vik sit­ter vars­ler Hel­ge Mo­en. Den tid­li­ge­re øko­nomi­sje­fen i Grim­stad mø­ter Grim­stad kom­mu­ne i ret­ten på ny­året for­di han me­ner seg feil­ak­tig opp­sagt fra sin stil­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.