Forsk­nings­rå­det de­ler ut 870 mil­lio­ner kro­ner til fors­ker­ta­len­ter

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Mid­le­ne er for­delt på 107 uli­ke forsk­nings­pro­sjek­ter som et ledd i å ut­vik­le fors­ke­re til å bli le­den­de in­nen sine felt.

Pen­ge­ne de­les ut gjen­nom ord­nin­gen Fri pro­sjekt­støt­te (FRIPRO), som er en åpen kon­kur­ran­se for forsk­ning in­nen­for alle fag­om­rå­der og te­ma­er. Forsk­nings­rå­det mot­tok 1.280 søk­na­der, hvor det til slutt var 107 pro­sjek­ter som fikk pen­ger til å star­te opp sine pro­sjek­ter.

I 2019 er penge­støt­ten for­delt på medi­sin, helse og bio­lo­gi, ma­te­ma­tikk, na­tur­vi­ten­skap og tek­no­lo­gi og hu­ma­nio­ra og sam­funns­vi­ten­skap. Unge fors­ke­re har si­den 2013 va­ert et vik­tig sat­sings­om­rå­de for Forsk­nings­rå­det, noe som også kom­mer fram i årets til­de­ling. To­talt får 34 unge fors­ker­ta­len­ter fire til åtte mil­lio­ner i inn­til fire år.

– Nå får 34 av våre mest lo­ven­de, unge fors­ke­re mu­lig­het til å for­føl­ge sine egne ide­er, ska­pe sin egen forsk­nings­vei og etab­le­re en egen fors­ker­grup­pe, sier Forsk­nings- og høy­ere ut­dan­nings­mi­nis­ter Ise­lin Ny­bø (V).

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.