Til­latt med to stats­bor­ger­skap

Stor­tin­get ved­tok i går en lov­end­ring som gjør det mu­lig å bå­de ha norsk og et an­net stats­bor­ger­skap. Bare Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et stem­mer mot.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

– Jeg syns det­te er en gle­dens dag. Lo­ven er fra 1888. Den er mo­den for re­vi­de­ring og må til­pas­ses ti­den vi le­ver i, sier stor­tings­re­pre­sen­tant Ove Trelle­vik (H).

I går be­hand­let og ved­tok Stor­tin­get lov­end­rin­gen, som gjør det mu­lig å va­ere for ek­sem­pel bå­de norsk og ame­ri­kansk sam­ti­dig.

Trelle­vik tror det er man­ge nord­menn som ser fram til det­te.

– Det er vel­dig man­ge nors­ke stats­bor­ge­re som har flyt­tet ut, men som har ster­ke bånd til lan­det, som har barn el­ler for­eld­re her. Når de flyt­ter ut og får stats­bor­ger­skap ute, mis­ter de auto­ma­tisk det nors­ke stats­bor­ger­ska­pet, sier han.

Mis­ter pas­set som straff

Re­gje­rin­gen fore­slår imid­ler­tid også at det skal bli mu­lig å fra­ta per­soner som har ut­ført straff­ba­re hand­lin­ger det nors­ke stats­bor­ger­ska­pet. Det kan bare gjø­res der­som per­sonen også har et an­net stats­bor­ger­skap, et­ter­som myn­dig­he­te­ne ikke kan gjø­re folk stats­løse, iføl­ge men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Det­te har fått blant an­net ju­ris­ter til å rea­ge­re. En slik ord­ning vil bety at folk be­hand­les ulikt etter lo­ven, av­hen­gig av om de har ett el­ler to stats­bor­ger­skap, på­pe­ker Retts­po­li­tisk for­ening i sitt hø­rings­svar.

– Det er pre­ven­tivt hvis du har to stats­bor­ger­skap og du ri­si­ke­rer å mis­te det nors­ke. Jeg me­ner det er verdt det, sier Trelle­vik.

Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et er imot inn­fø­ring av dob­belt stats­bor­ger­skap, for­di de me­ner det vil svek­ke mu­lig­he­ten til å be­kjem­pe tvangs­ek­te­skap og prak­si­sen med å sen­de barn ut av lan­det for å «opp­dra dem».

Trelle­vik ser an­ner­le­des på det.

– Det kan bli let­te­re å føl­ge opp sli­ke til­fel­ler, for­di de er nors­ke stats­bor­ge­re også. Da har vi en le­gi­tim rett til å gå i dia­log med and­re lands myn­dig­he­ter om nors­ke stats­bor­ge­re, sier han.

Lo­ja­li­tets­kon­flikt?

Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum stil­ler også spørs­mål med lo­ja­li­te­ten til en per­son som har to stats­bor­ger­skap.

– Der­som Nor­ge er i kon­flikt med et an­net land, vil en per­son med stats­bor­ger­skap i beg­ge land, ten­ke ute­luk­ken­de på nors­ke in­ter­es­ser når ved­kom­men­de stem­mer i et norsk valg? spur­te han i et inn­legg i Dag­bla­det 23. no­vem­ber.

Han vi­ser til at også Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het (NSM) har ad­vart om det­te.

– Du kan snu på det. Må du vel­ge stats­bor­ger­skap, kan du bli frust­rert over det. Men hvis du får ak­sept for at du får lov å ha to stats­bor­ger­skap, er det mye let­te­re å slå seg til ro med det. Så sånn sett vil det va­ere kon­flikt­dem­pen­de, me­ner Trelle­vik.

Kan få til­ba­ke pas­set

Med lov­end­rin­gen skal folk som tid­li­ge­re har måt­tet fra­si seg det nors­ke stats­bor­ger­ska­pet kun­ne søke om å få det til­ba­ke igjen. Per­soner som er blitt dømt til feng­sel i Nor­ge el­ler ut­lan­det vil imid­ler­tid ikke få mu­lig­het til å få stats­bor­ger­ska­pet til­ba­ke.

Før lo­ven kan tre i kraft, må Nor­ge helt el­ler del­vis si opp Europa­råds­kon­ven­sjo­nen av 6. mai 1963, som sier at nors­ke bor­ge­re skal tape stats­bor­ger­ska­pet hvis man får et nytt. Lov­end­rin­ge­ne kan tid­ligst tre i kraft ett år etter at Europa­rå­det har mot­tatt med­de­lel­se om Nor­ges opp­si­gel­se, opp­ly­ser Kunn­skaps­de­par­te­men­tet, som har an­svar for sa­ken, til NTB. (NTB)

FOTO: NTB SCAN­PIX

DOB­BELT STATS­BOR­GER­SKAP: Selv om du har norsk pass, blir det nå mu­lig å ha et stats­bor­ger­skap num­mer to.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.