Pakistan kas­ter ut 18 hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner

Pakistan kas­ter ut 18 hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner, de fles­te av dem ame­ri­kans­ke, og an­kla­ger dem for å spre des­in­for­ma­sjon.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

En tals­mann for pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­sjo­nen Pakistan Hu­ma­ni­ta­ri­an Foun­da­tion, som re­pre­sen­te­rer 15 av de 18 or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne, opp­ly­ser at de år­lig bi­drar med drøyt 1,1 mil­li­ard kro­ner i bi­stand til rundt 11 mil­lio­ner men­nes­ker i Pakistan.

– In­gen av or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har fått noen for­kla­ring på hvor­for de ikke får re­gist­re­re seg på nytt, sier Umair Ha­san.

Pa­kis­tans men­neske­ret­tig­hets­mi­nis­ter Shire­en Maza­ri an­kla­ger or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne for å spre des­in­for­ma­sjon.

– De må dra. De må gjø­re det de hev­der at de er her for å gjø­re, noe dis­se 18 ikke gjor­de, tvit­ret han.

De fles­te hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne som nå kas­tes ut er ame­ri­kans­ke, blant dem World Vi­sion, Plan In­ter­na­tio­nal og Cat­ho­lic Re­lief Ser­vices. De øv­ri­ge blir dre­vet fra EU-land.

Pa­kis­tans­ke myn­dig­he­ter har va­ert skep­tis­ke til uten­lands­ke hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner si­den 2011, da ame­ri­kansk etter­ret­ning star­tet opp en falsk vak­si­na­sjons­kam­pan­je for å spo­re opp Osa­ma bin La­den.

Den pa­kis­tans­ke le­gen som ved å utgi seg for å va­ere uten­landsk hjelpe­ar­bei­der til slutt fast­slo hvor al-Qai­da-le­de­ren skjul­te seg, Shake­el Af­ri­di, sit­ter fort­satt fengs­let i Pakistan.

En tals­mann for den pa­kis­tans­ke re­gje­ringsha­eren, ge­ne­ral Asif Gha­foor, av­vi­ser at hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner kas­tes ut som en føl­ge av den ame­ri­kans­ke kom­mando­ope­ra­sjo­nen der bin La­den ble drept. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.