Fryk­ter vold­som­me de­mon­stra­sjo­ner

Selv om pre­si­dent Macron drop­per av­gifts­øk­nin­gen på ben­sin og die­sel, fryk­ter re­gje­ring vold­som­me de­mon­stra­sjo­ner igjen lørdag.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Det som be­gyn­te som en de­mon­stra­sjon mot nok en øk­ning av driv­stoff­av­gif­te­ne, har i lø­pet av de sis­te uke­ne ut­vi­det seg til å bli en langt bre­de­re pro­test­be­ve­gel­se mot pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron. Der­med er det ikke gitt at de­mon­stra­sjo­ne­ne av­tar selv om ho­ved­kra­vet til de så­kal­te «gule ves­te­ne» er opp­nådd.

Ons­dag ble det kjent at den vars­le­de øk­nin­gen er tatt ut av bud­sjet­tet for 2019 etter at stats­mi­nis­ter Édouard Philip­pe tid­li­ge­re på da­gen for­svar­te øk­nin­gen, men lo­vet å ut­set­te den et halvt år.

Fryk­ter mer vold

Men til tross for re­tret­ten, kom­mer det en be­kym­rings­mel­ding fra pre­si­dent­pa­las­set ons­dag kveld. De fryk­ter en ny om­gang med vold­som­me pro­tes­ter i Pa­ris og and­re ste­der i lan­det.

– Vi ha grunn til å fryk­te om­fat­ten­de vold, sier en kil­de i Elysé­epa­las­set til ny­hets­by­rå­et AFP etter at det er tatt til orde for ny mo­bi­li­se­ring av «de gule ves­te­ne». I for­bin­del­se med den sis­te ti­dens pro­tes­ter har fire men­nes­ker mis­tet li­vet, fle­re hund­re er skadd og bare i Pa­ris ble rundt 400 på­gre­pet sist helg. De­mon­stran­ter har sper­ret vei­er fle­re ste­der i Frank­ri­ke, og i ho­ved­sta­den ble rundt 200 bi­ler stuk­ket i brann, bu­tikk­vin­du­er ble knust og Tri­umf­buen ble gri­set til med graf­fi­ti.

Pro­test­be­ve­gel­sen har fått navn etter re­fleks­ves­te­ne bi­lis­ter er på­lagt ha med seg, men fav­ner etter hvert langt bre­de­re enn sin­te driv­stoff­kun­der. To fag­for­enin­ger for laste­bil­sjå­fø­rer plan­leg­ger en sym­pati­streik som skal be­gyn­ne søn­dag. Også frans­ke bøn­der vars­ler streik nes­te uke – men har ikke slut­tet seg til «de gule ves­te­ne». Ele­ver har blok­kert fle­re sko­ler i pro­test mot skjer­pe­de krav for å kom­me inn på lan­dets uni­ver­si­te­ter.

Ma­ner til ro

Mis­nøy­en er i det hele tatt stor med Macrons na­e­rings­livs­venn­li­ge sty­re, og han be­skyl­des for å va­ere «de ri­kes pre­si­dent». Bare 23 pro­sent er for­nøyd med job­ben han gjør. Sam­ti­dig vi­ser en me­nings­må­ling at hele 71 pro­sent av be­folk­nin­gen støt­ter «de gule ves­te­ne» og de­res kamp.

Ma­ri­ne Le Pen og Jean-Luc Mé­len­chon – fra hen­holds­vis ytre høy­re og ytre ven­st­re i fransk po­li­tikk – har åpent støt­tet de­mon­stran­te­nes krav. Re­gje­rin­gen me­ner li­ke­vel at det nå hand­ler om mer enn po­li­tisk uenig­het.

– Det vi gjen­nom­le­ver nå hand­ler ikke om po­li­tisk mot­stand. Det står om re­pub­lik­ken, sier re­gje­rings­tals­mann Ben­ja­min Griveaux etter et re­gje­rings­møte der han sier Macron ba po­li­tis­ke le­de­re kom­me med en «klar og ty­de­lig opp­ford­ring til ro».

– Det står om sik­ker­he­ten til lan­dets folk og in­sti­tu­sjo­ner. Jeg opp­ford­rer til å vise an­svar, sier stats­mi­nis­ter Philip­pe.

Kan va­ere for sent

Det er slett ikke førs­te gang om­fat­ten­de pro­tes­ter har tvun­get en fransk re­gje­ring på re­tret­ten, men eks­per­ter sier den­ne hel­om­ven­ding kan ha kom­met for sent.

– Når du lar ting ver­ke for len­ge, blir pri­sen høy­ere, me­ner so­sio­log Jean-François Ama­dieu.

Selv om Re­gje­rin­gen har også kom­met med fle­re til­tak som skal hjel­pe lav­inn­tekts­fa­mi­li­er – som å hind­re øk­ning av de re­gu­ler­te gass- og strøm­pri­se­ne og inn­føre krav som vil­le ram­met eld­re bi­ler – står Macron fast ved å kut­te topp­skat­ten, noe som har gjort man­ge de­mon­stran­ter for­ban­net. Han vil også kut­te i for­mues­skat­ten, for­di han me­ner den hind­rer in­ves­te­rin­ger.

(NTB)

ALLE FOTO: NTB SCAN­PIX

KAN BLUSSE OPP: Frank­ri­kes re­gje­ring fryk­ter nye, vol­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner i lan­det. I for­bin­del­se med den sis­te ti­dens pro­tes­ter har fire men­nes­ker mis­tet li­vet, i til­legg er fle­re hund­re skadd.

BEFARING: Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron og lan­dets in­nen­riks­mi­nis­ter be­søk­te brann­ve­se­net og po­li­ti­et da­gen etter for­ri­ge de­mon­stra­sjon, 2. de­sem­ber.

OPPTØYER: Rundt 200 bi­ler ble stuk­ket i brann i Frank­ri­kes ho­ved­stad, Pa­ris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.