Men tren­ger vi fle­re par­ti­er i by­sty­ret?

Agderposten - - MENINGER -

Sva­ret på spørs­må­let over er etter vårt syn: Nei. Li­ke­vel vil vi øns­ke det ny­star­te­de Helse­par­ti­et vel­kom­men til å prø­ve seg med valg­lis­te i Aren­dal nes­te høst. Da vil vel­ger­ne få an­led­ning til å av­gjø­re om de sy­nes den tid­li­ge­re Høy­re og tid­li­ge­re Pen­sjo­nist­par­ti­et-re­pre­sen­tan­ten Knut Arne Tvei­ten – el­ler and­re i det nye lo­kal­par­ti­et – for­tje­ner en plass blant 39 folke­valg­te i det nye Aren­dal by­sty­re.

▶Ens­aks­par­ti­er og bygde­lis­ter har en lang tra­di­sjon i det nors­ke lo­kal­de­mo­kra­ti­et. Sa­er­lig de sist­nevn­te. Vår prin­si­pi­el­le hold­ning er at par­ti­er som re­pre­sen­te­rer et de­fi­nert po­li­tisk grunn­syn, og som har po­li­tikk for alle sam­funns­om­rå­der – og hele kom­mu­nen el­ler re­gio­nen – er å fore­trek­ke.

▶ En over­sikt på Wiki­pe­dia vi­ser at bygde­lis­te­ne hol­der godt stand i norsk lo­kal­po­li­tikk. Mer enn hund­re sli­ke tverr­po­li­tis­ke bygde­lis­ter er fort­satt re­pre­sen­tert i kom­mune­sty­re­ne lan­det rundt. Også man­ge ens­aks­par­ti­er har vist evne til å bite seg fast.

▶Lo­ka●t har Tvede­strand Tverr­po­li­tis­ke Lis­te va­ert en av de mest seig­li­ve­de av ens­aks­par­ti­ene. Den ble opp­ret­tet i 1995 som en vann­av­gifts­pro­test. Etter at de ble ord­fø­rer­par­ti i 2003, har Jan Du­ke­ne & co. holdt po­si­sjo­nen. Men nå er det slutt: Etter at Du­ke­ne ga be­skjed om at han ikke stil­ler på ny, ved­tok de res­te­ren­de i høst å leg­ge ned «par­ti­et».

▶Når Helse­par­ti­et nå inn­tar Aren­dal by­sty­re etter Knut Arne Tvei­tens parti­byt­te, er det tro­lig førs­te kom­mune­sty­re i lan­det hvor de er re­pre­sen­tert. Fle­re ensaks- og/el­ler det vi vil kal­le «saer­par­ti­er» – sli­ter fort­satt med å få inn­pass. Det gjel­der ek­sem­pel­vis Al­li­an­sen, Fe­mi­nis­tisk Ini­tia­tiv, Li­be­ra­lis­te­ne, Pi­rat­par­ti­et og Sam­funns­par­ti­et. Mens Frp-av­leg­ger De­mo­kra­te­ne nå bare hol­der stand i fyl­kes­tin­get i Vest-Ag­der etter at de for noen pe­rio­der si­den var in­ne i sju kom­mune­sty­rer.

▶Nå er det bom­penge­opp­rø­rer­ne som lig­ger i start­gro­pa. Mot­stan­der­ne mot bom­rin­gen i Gr­en­land seil­te inn i Ski­en by­sty­re med åtte re­pre­sen­tan­ter ved 2015-val­get etter brak­valg med nes­ten 14 pro­sent. Etter hvert be­gyn­te imid­ler­tid hver­da­gen å mel­de seg for ens­aks­par­ti­et: For­di «parti­med­lem­me­ne» har høyst ulikt po­li­tisk stå­sted uten­om bom­penge­mot­stan­den – er det blitt gnis­nin­ger og kon­flik­ter.

▶Like­ve● kom­mer det snart nye bom­penge­par­ti­er. I Ro­ga­land har de skik­ke­lig vind i sei­le­ne – og med over 5000 un­der­skrif­ter inn­sam­let kan de bli god­kjent som et na­sjo­nalt «par­ti», som kan stil­le lis­ter til stor­tings­val­get. At det vil kom­me lo­ka­le liste­ini­tia­tiv i Kris­tian­sand må også for­ven­tes, etter det fers­ke bom­penge­ved­ta­ket der. Det sam­me vil tro­lig også skje i Aren­dal når «By­pak­ka» om noen år kom­mer høy­ere på den po­li­tis­ke dags­or­den.

▶Men det er fle­re enn de folke­valg­te bom­mot­stan­der­ne i Ski­en som mø­ter ens­aks­par­ti­enes åpen­ba­re ut­ford­rin­ger i møte med en po­li­tisk hverdag som be­står av sva­ert man­ge saks­om­rå­der: I Aren­dal og Aust-Ag­der har Pen­sjo­nist­par­ti­et len­ge opp­levd sva­ert mye tur­bu­lens. Og nå opp­gir Tvei­ten kon­flik­ter og makt­kamp som en vik­tig år­sak til sitt parti­byt­te.

▶Der­for er vi sva­ert tvi­len­de til Helse­par­ti­ets be­ret­ti­gel­se – bå­de i Aren­dal by­sty­re og i re­gion­po­li­tik­ken – og na­sjo­nalt. Men at de vil bli et friskt pust i by­sty­ret om de mak­ter å kom­me inn, er utvil­somt. Og fak­tisk kan de også bli en vel­kom­men vakt­bik­kje for en bed­re po­li­tikk på helse- og om­sorgs­om­rå­det. Om de vil få til­li­ten og sjan­sen – er det imid­ler­tid dere vel­ge­re som be­stem­mer. ▶Hel­dig­vis.

FOTO: VI­DAR FLØDE

HELSE­PAR­TI­ET I AREN­DAL: Dis­se sju ut­gjør fore­lø­pig Helse­par­ti­et i Aren­dal. Fra ven­st­re Ma­rit Mel­va­er, Egil Ha­gen, Finn Øy­gar­den, Knut Arne Tvei­ten, Er­ling Ste­en, Lill Tho­mas­sen og Ton­je Ma­ria Songe­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.