Ikke pro­ble­mer med å inn­røm­me tab­ber

Agderposten - - MENINGER - Mag­ne Ram­lo, pro­sjekt­di­rek­tør E18 Lan­gan­gen-Grim­stad, Nye Vei­er

På le­der­plass 19/11-18 re­fe­re­rer Ag­der­pos­ten til at Aren­dal kom­mu­ne har reist til­syns­sak mot Nye Vei­er i for­bin­del­se med he­ving av høy­den på tun­nel­inn­sla­get i Tors­buå­sen med ca 4,5 me­ter. Ag­der­pos­ten spør hvor­for det er så vans­ke­lig for Nye Vei­er å inn­røm­me en tab­be. Nye Vei­er har in­gen pro­ble­mer med å inn­røm­me tab­ber. Vi har i mø­ter bå­de med kom­mune­plan­ut­val­get og ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Aren­dal kom­mu­ne gitt ty­de­lig ut­trykk for at end­rin­ge­ne er av en slik art at vi bur­de ha in­for­mert kom­mu­nen i for­kant. Det­te gjen­tok vi også i et avis­inn­legg den 7/7-18. Vi fast­hol­der li­ke­vel at den ved­tat­te re­gu­le­rings­pla­nen gir et hand­lings­rom og at Nye Vei­er ikke har gjort noe ulov­lig. Ut­over det­te øns­ker vi ikke å kom­men­te­re sa­ken si­den vi er i en pro­sess og dia­log med kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.