Va­riert inn­hold fra Histo­rie­la­get

Agderposten - - HELG - Ma­[email protected]­der­pos­ten.no

Aren­dal His­to­rie­lag kom­mer i dis­se da­ger med den 24. ut­ga­ven av år­bo­ken «Sånn var det», med et va­riert inn­hold som helt sik­kert vil in­ter­es­se­re le­ser­ne.

I ar­tik­ke­len om Hå­vet lar Hil­de I. Austar­heim oss høre om fire ge­ne­ra­sjo­ner som har bodd i et lite hus der, og vi får også høre om li­vet i om­rå­det rundt det­te hu­set. Vei­en over Hå­vet er en sva­ert gam­mel vei. Lang og bratt, og var i tid­li­ge­re ti­der goved­inn­farts­vei­en fra Aren­dal øst og fra Langsae. His­to­ri­en for­tel­ler om fa­mi­li­en som slo seg ned i Hå­vet for 150 år si­den og fram til i dag.

Vi­de­re for­tel­ler Os­mund Fi­s­kaa om spei­de­ren, og her vil man­ge gam­le spei­de­re kjen­ne seg igjen.

Tu­ren er også kom­met til en gjen­nom­gang av by­ens sjø­manns­sko­ler og hvor­dan opp­la­e­rin­gen var før man fikk dem.

Kino.

Byen har også hatt fle­re ki­no­er. Film var spen­nen­de, og Odd Vaag­land tar for seg ka­pit­let om «Sa­ga i våre hjer­ter». Nev­nes må også Ei­rik Sørs­dal som for­tel­ler om alle ak­ti­vi­te­te­ne på Sløy­den på 1970-tal­let samt Fo­rum-fes­ti­va­len og an­net som opp­tok ung­dom­men den gang. Det­te kan le­ses mer om i avi­sa i mor­gen.

Kje­de­lig var det ikke i byen i tid­li­ge­re ti­der hel­ler. Gun­nar Mol­den skild­rer en lør­dags­kveld på byen, hvor ar­resta­sjo­nen av Pe­der Ellef­sen i 1795 ble en stor sak. Han var mis­tenkt for å stå bak for­svin­nin­gen av sto­re meng­der sølv fra ski­pet han før­te. Ski­pet lå ved Sand­vi­gen og var etter­lyst. Mens ski­pet lå for­ank­ret i Sand­vi­gen for­svant sølv til en be­ty­de­lig ver­di. Det­te søl­vet skul­le i all hem­me­lig­het va­ert tatt om­bord i Fran­kike. Ellef­sen be­nek­tet selv­sagt at han had­de hatt noe med det­te å gjø­re.

Bar­bu før og nå.

Thom Ei­lert Thor­stensen har va­ert ute med foto­ap­pa­ra­tet og tatt bil­der og sam­men­lig­net Bar­bu før og nå, mens Johan An­ton Wi­kan­der fort­set­ter sin vand­ring på Langsae.

Så må vi også nev­ne his­to­ri­en om Hav­stad Jern­stø­pe­ri. Her for­tel­ler Karl Rag­nar Gjert­sen om opp­star­ten, drif­ten og hva som ble pro­du­sert der. His­to­ri­en er også kryd­ret med man­ge flot­te bil­der av bå­de ov­ner og grav­støt­ter som ble pro­du­sert på jern­stø­pe­ri­et.

Aren­dals­dia­lek­ten.

Gøy er det også å lese om frem­med­or­de­ne i Aren­dals by­mål. His­to­ri­en for­tel­ler at Ragn­vald Iver­sen var en fors­ker med stor pro­duk­sjon gjen­nom en pe­rio­de på 50 år. Han var i åre­ne 1910-1913 knyt­tet til Aren­dal of­fent­li­ge høi­ere al­men­sko­le, og i 1913 utga han ar­tik­ke­len «No­gen fem­med­ord i Aren­dals Bymaal». Han vil først og fremst bli hus­ket som en fag­mann hvis livs­syn var dypt kris­tent for­ank­ret. Han var i til­legg mu­si­kalsk og had­de san­sen for na­tur og fri­lufts­liv.

I hans hef­te fin­ner vi man­ge ord og ut­trykk som vi bru­ker den dag i dag, I hvert fall vil man­ge i min ge­ne­ra­sjon kjen­ne or­de­ne igjen.

Han for­tel­ler at noe har sine kil­der i inn­flyt­ter­nes mål og at en­del stam­mer fra fjern­lig­gen­de ste­der og strøk. Først og fremst me­ner han at språ­ket har hatt en sterk inn­fly­tel­se fra den ster­ke stil­lin­gen som Aren­dal har hatt som sjø­farts­by, og da ikke bare som en re­der­by, men også som en vir­ke­lig skip­per- og sjø­manns­by.

Her fin­ner vi blant an­net ut­trykk som «pø om pø», som kom­mer fra det frans­ke peu a peu. Det be­tyr jo som kjent litt etter litt, og har den sam­me be­tyd­nin­gen på fransk.

Vi le­ser også at or­det «sjapp», som har en be­tyd­ning av en en­kel bu­tikk, kom­mer fra det en­gels­ke shop. Og slik kan vi hol­de på. Vi fin­ner man­ge ut­trykk som bru­kes den dag i dag, uten å ten­ke på hvor de egent­lig stam­mer fra.

Man­ge av dis­se or­de­ne er også gått inn i det nors­ke språ­ket, ikke bare det «aen­dals­ke».

Hvor gam­le dis­se låne­or­de­ne er, vi­tes ikke, men fors­ke­ren me­ner at sann­syn­lig­he­ten ta­ler for at de fles­te av dis­se or­de­ne har levd på aren­da­lit­te­nes tun­ge i fle­re slekts­ledd.

Han skri­ver et ek­sem­pel fra en sjø­for­kla­ring i 1785, og det ly­der: «. ..fik svaere Styrt­nin­ger over Ski­bet, hvor­af een Kl. 4 Mor­ge­nen un­der­brek­te en af Ca­hyts Por­te­ne og knus­te al­de­le­es Vin­du­et og ind­pu­re­de en he­el De­el Vand i Ca­hyt­ten.» Or­det ind­pu­re­de kom­mer fra det en­gels­ke pour in.

Vest­lands­ke ho­ved­vei.

Jan Gun­der­sen tar for seg ho­ved­ferd­sels­åren mel­lom Chris­tia­nia og Stavanger, som tid­lig på 1900-tal­let skif­tet navn til Sør­lands­ke ho­ved­vei og fikk vei­num­me­ret riks­vei 40. Ar­tik­ke­len er fint il­lust­ret med bil­der fra den gam­le vei­en som kan se­es i dag.

Årets bok­ko­mi­te be­står av Hil­de I. Austar­heim, Ka­ren Løv­land, Bjørn Driv­dal, Karl Rag­nar Gjert­sen, As­bjørn Ri­be, Olav Ul­dal og El­len Ledaal Gjert­sen. ▶Ma­rit

Den­ne by­de­len har gjen­nom­gått enor­me for­and­rin­ger de sis­te åre­ne. I år­bo­ken har Tom Ei­lert Thor­stensen tatt for seg gam­le bil­der og fo­to­gra­fert Bar­bu «i dag» fra den saam­me vin­ke­len som de gam­le bil­de­ne.

FØR OG NÅ:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.