Trøt­te stjer­ner i skjebne­kam­per

Fle­re av de nors­ke hånd­ball­jen­te­ne sli­ter med søv­nen i EM. De spi­ser ofte kvelds­mat godt utpå nat­ten, men sove­tab­let­ter er nes­ten tabu.

Agderposten - - SPORT - HÅND­BALL

Trop­pen må kas­te del­vis om på døg­net for å fun­ge­re i mes­ter­skap. Nor­ge har spilt flest sen­kam­per av alle i man­ge år i VM og EM etter øns­ke fra TV 2.

Natt­ma­ten kom­mer på bor­det ved 00.30-ti­den etter fle­re kam­per.

Etter kjem­pe­ta­pet (23-31) mot Ro­ma­nia ons­dag ble det en til­na­er­met søvn­løs natt for man­ge.

To av tre i årets mes­ter­skap had­de av­kast først 21.00. Og Nor­ge slip­per ikke unna i ho­ved­run­den hel­ler.

– Jeg er en av dem som sli­ter vel­dig med å sove der­som det er sene kam­per. Er det 21-av­kast blir det gjer­ne noen eks­tra ti­mer hvor man lig­ger og vrir seg litt, sier lag­kap­tein Sti­ne Bre­dal Of­te­dal til NTB.

– Jeg har unn­gått å bru­ke medi­si­ner hit­til, men der­som det en dag fø­les nød­ven­dig, så vil jeg bare brukt det.

– Restrik­ti­ve med medi­si­ner

– Det er all­tid en ut­ford­ring med 21-kam­pe­ne. Vi må sky­ve litt på døg­net og star­te se­ne­re. Sam­ti­dig er det en gren­se for hvor sent vi skal star­te da­gen. Fro­kost klok­ka ti er gren­sen, sier en av lands­la­gets le­ger, An­ne Fro­holdt, til NTB.

– Vi har va­ert gjen­nom det­te før, men i den­ne trop­pen er det en del unge jen­ter. De må på et vis la­ere seg det­te. Det er en ut­ford­ring.

– Vi pusher ab­so­lutt ikke sove­tab­let­ter, og vi er vel­dig restrik­ti­ve når det gjel­der bruk av medi­si­ner med tan­ke på søvn. Vi har tid­li­ge­re brukt et al­lergi­pre­pa­rat som gjør deg litt kla­re­re til å sove uten at det er en sove­tab­lett med de bi­virk­nin­ge­ne det kan ha. Man blir kort og godt litt for­te­re si­gen, sier Fro­holdts kol­le­ga Nils Ivar Le­raand til NTB.

Han har ikke noe imot 21-kam­per.

– Jeg er et skik­ke­lig B-men­nes­ke og som et fros­sent lo­ko­mo­tiv som må var­mes opp med svart kaf­fe for å star­te, sier han.

I kveld klok­ka 21.00 ven­ter Un­garn.

Nes­te kamp spil­les tirs­dag mot Ne­der­land, også det klok­ka 21.00. Ho­ved­run­den av­slutte­mot Spa­nia (15.45) ons­dag.

Må vin­ne alle

Nor­ge må vin­ne sine tre kam­per og få hjelp fra re­sul­ta­ter i and­re kam­per for å kom­me til semi­fi­na­le.

De to tre­er­ne i ho­ved­runde­grup­pe­ne mø­tes i kamp om 5.-plas­sen fre­dag nes­te uke.

TV 2s hånd­ball­eks­pert Bent Sve­le har ald­ri sett Nor­ge bli så ut­spilt som mot Ro­ma­nia, men sluk­ker ikke helt ly­set.

– Ro­ma­nia må sann­syn­lig­vis slå Ne­der­land (søn­dag) for at Nor­ge skal kun­ne kom­me med i kam­pen om semi­fi­na­le. Der­for er det en stor for­del for Nor­ge at den kam­pen spil­les tid­lig i ho­ved­run­den. Had­de Ne­der­land og Ro­ma­nia møt­tes til slutt, kun­ne de styrt litt selv. Jeg tror in­gen av de to la­ge­ne vil ha med Nor­ge inn i en semi­fi­na­le, sier Sve­le. (©NTB)

FOTO: NTB SCAN­PIX

MØ­TER UN­GARN I KVELD: Kap­tein Sti­ne Bre­dal Of­te­dal og lands­lags­sjef Thorir Hergeir­s­son er i spis­sen for dame­lands­la­get som har tapt to av de tre førs­te EM-kam­pe­ne i Frank­ri­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.