Aren­dals­mann slut­ter som NTB-re­dak­tør etter 14 år

Agderposten - - KULTUR & UNDERHOLDNING -

Ole Kris­ti­an Bjel­laa­nes i NTB slut­ter etter 14 år i job­ben. Ut­vik­lings­di­rek­tør Geir Ter­je Ruud kon­sti­tu­e­res i stil­lin­gen fra 1. ja­nu­ar.

– Det er in­gen som har bedt meg slut­te nå, men jeg har ald­ri sett det som ak­tu­elt å skul­le na­er­me meg pen­sjons­al­de­ren i den­ne job­ben. Jeg har mer­ket at mo­ti­va­sjo­nen for å va­ere helt «på» ikke len­ger er like sterk. Og da er det rik­tig – bå­de for meg og NTB – å over­late ro­ret til noen and­re, sier Bjel­laa­nes.

Aren­dals­man­nen had­de er­fa­ring fra Ag­der­pos­ten, Na­tio­nen, VG og Dag­bla­det da han i 1993 ble an­satt som jour­na­list i NTB. I 2005 til­tråd­te han som ny­hets­re­dak­tør og har le­det NTB gjen­nom sva­ert kre­ven­de ti­der – en pe­rio­de med kraf­tig inn­tekts­svikt i medie­bran­sjen og sto­re end­rin­ger i hvor­dan pub­li­kum bru­ker medi­er.

Bjel­laa­nes fort­set­ter i NTB for å job­be med uli­ke pro­sjek­ter og skal også ha et sa­er­lig an­svar for det presse­etis­ke ar­bei­det. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.