LØS­NING OG REG­LER

Agderposten - - FOLK -

fun­ge­rer som kryss­ord, men her er sy­no­ny­me­ne byt­tet ut med sum­mer. Det du skal fin­ne er tall som til sam­men blir den sum­men som står opp­ført. Du kan bru­ke tal­le­ne fra 1 til 9, men det er ikke lov å bru­ke sam­me tal­let fle­re gan­ger i en sum. Er sum­men f eks 4 (med 2 ru­ter) kan du ikke set­te inn (2,2). Da kan du en­ten set­te (1,3) el­ler (3,1).

KAKURO

Fyll inn i bret­tet slik at hver rad, hver ko­lon­ne og hver 3x3 boks inne­hol­der alle tal­le­ne 1 til 9. Løs­ning på da­gens opp­ga­ve kom­mer i nes­te num­mer av avi­sen.

SU DOKU

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.