AREN­DAL: Lang tids ar­beid bak juleutsalg

De har dyr­ket, høs­tet og for­ed­let mat­va­rer som de nå sel­ger i egen jule­bod.

Agderposten - - SIDEBLIKK -

Kir­ken by­mi­sjon Aren­dal åp­net tors­dag jule­bod på Tor­vet.

– 11 ele­ver fra vok­sen­opp­la­e­rin­gen får opp­la­e­ring in­nen salg og ser­vice, mat­fag og land­bruk. Un­der­vis­nin­gen gir en god kom­bi­na­sjon av pro­dukt­ut­vik­ling og språk­tre­ning.

– BRA sko­le har an­svar for dyr­king og pro­duk­sjon på Bjørke­da­len an­dels­land­bruk på Moy Mo­ner i Grim­stad og for­ed­ler det­te til uli­ke pro­duk­ter på kjøk­ke­net på Tor­vet, som vi­de­re sel­ges i ka­fe­en og nå på jule­mar­ked på Tor­vet og snart også på Sam Ey­des plass, for­tel­ler virk­som­hets­le­der Me­rete Ha­s­lund.

Grønn­sa­ker, ba­er, ep­ler er blitt til chut­ney, syl­te­tøy og saft.

Pro­sjekt­le­der Ben­te Berg­seth for­kla­rer at de har gjort alt selv – også snek­ret to­talt 760 sto­re og små gave­kas­ser.

Sa­mir Morad (30) fra Sy­ria har bodd i Nor­ge i tre år, den førs­te ti­den i Byg­land, men nå i Aren­dal.

– Jeg la­erer mye i den­ne job­ben og sy­nes det er fint å åpne jule­bu­tikk, sier han som hjem­me i Sy­ria job­bet i dyre­bu­tikk i ni år.

Nå hå­per han på man­ge prate­lyst­ne kun­der slik at han la­erer mer norsk.

KO­SER SEG: Sa­mir Morad fra Sy­ria hå­per på man­ge kun­der slik at han la­erer mer norsk.

SAM­AR­BEID: Bak jule­bo­den på Tor­vet lig­ger bå­de språk­tre­ning, dyr­king, inn­høs­ting og kok­ke­le­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.