Fikk sig­nert bil­de av MGPJr.-hel­te­ne sine

I byt­te mot en skik­ke­lig sang­opp­le­vel­se, og sig­nert bil­de, stil­te Nor­ma Heg­tveit An­der­sen og de and­re ko­ris­te­ne i El­le Mel­le Twe­en og Twe­en Sing Bar­bu vil­lig opp da MGP jr. jule­tur­né tril­let inn i Aren­dal.

Agderposten - - FORSIDE - MGP JR. Frank Jo­hann­es­sen [email protected]­der­pos­ten.no

– San­ge­ne de­res er skik­ke­lig kule, men Ma­ria er den ku­les­te, sier Nor­ma før kon­ser­ten. Ko­ret hen­nes øver på å stil­le fort opp før de skal på sce­nen i Sto­re Tor­un­gen med noen av de ku­les­te ar­tis­te­ne i ver­den: Su­per­fi­na­lis­te­ne fra MGP jr. i 2017, og årets vin­ne­re, 4everU.

Best uten jul

– Jeg vil­le gjer­ne va­ert med i MGP Jr. Men jeg vet ikke hvor­dan man skri­ver en sang, sier Jo­nas Ler­vold. Hel­dig­vis vet han og de and­re i ko­re­ne hvor­dan man syn­ger, og der­med var jule­kon­ser­ten i boks.

Det åp­net med fle­re av sla­ger­ne fra MGP Jr. og sa­len sang og dan­set med i sto­le­ne, før jule­stem­nin­gen sen­ket seg og bå­de nis­sen, smur­fer og Darth Va­der for­søk­te å brin­ge ju­len inn gjen­nom gam­le og nye jule­san­ger.

– De var kjempe­flin­ke, men det var MGP-san­ge­ne som var best, sier venn­in­ne­ne Jule Elisabeth Kn­ut­sen og An­ja Even­sen.

Etter utal­li­ge snaps fra kon­ser­ten, er det en jule­kon­sert de vil hus­ke len­ge, ut fra smi­le­ne som gikk fra øre til øre. Og lig­nen­de smil var det man­ge av når folk for­lot sa­len.

Leit det glapp

Jule­tur­ne­en til MGP Jr. er etter hvert blitt en tra­di­sjon i Aren­dal kul­tur­hus, som trek­ker godt med be­sø­ken­de.

Blant dem som øns­ket å va­ere der, men ikke fikk det til, var de lo­ka­le del­ta­ker­ne i årets fi­na­le i ta­lent­kon­kur­ran­sen.

– Vi had­de lyst til å va­ere der, men det gikk dess­ver­re ikke. Noen gan­ger klaf­fer ikke al­les pla­ner, sier Jo­nas Brennsaeter fra Birke­land. Tid­li­ge­re i år var han og kom­pi­se­ne i Na­me­less 5 på Te­le­nor Are­na og spil­te i fi­na­len av MGP Jr. Der­med er det en li­ten sjan­se for at de kan på den sam­me jule­tur­ne­en nes­te år, som del­ta­ke­re.

Må se igjen

Ta­lent­kon­kur­ran­sen sam­let et bredt sam­men­satt ten­årings­pub­li­kum foran skjer­me­ne, og det er uten tvil det sam­me pub­li­kum­met som møt­te opp i Aren­dal kul­tur­hus. Noen med litt stør­re for­vent­nin­ger enn and­re.

– Det­te blir kjempe­gøy! Vi ser all­tid på MGP Jr. Men var borte i år og fikk ikke sett MGP Jr. 2018, så den må vi inn og se etter show­et på nett, sier Live An­ved­sen Bor­ding. Søs­te­ren Ka­ja, er enig.

De to har med far og beste­mor, og kan ikke skry­te nok av eldste­da­men i føl­get.

– Vi fikk bil­let­te­ne hit i ad­vents­ka­len­de­ren beste­mor har la­get, hun er ver­dens bes­te, smi­ler søst­re­ne An­ved­sen Bor­ding.

JA, VI VIL VA­ERE MED: Bar­na i El­le Mel­le Twe­en og Twe­en Sing Bar­bu gle­det seg til kon­ser­ten med MGP Jr. hel­te­ne.

PÅ SCE­NEN: De lo­ka­le san­ger­ne i El­le Mel­le Twe­en og Twe­en Sing Bar­bu på sce­nen med ar­tis­te­ne fra MGP Jr.

JU­LEN ER HER: Ei­rik Lyng og fjor­årets MGP Ju­nior­vin­ner, Ose­lie Hen­den syn­ger ju­len inn.

SU­PER KON­SERT: Jule Elisabeth Kn­ut­sen og An­ja Even­sen var for­nøyd etter kon­ser­ten.

DRØM: Nor­ma Heg­tveit An­der­sen fikk sig­nert bil­de av MGP Jr.-ar­tis­te­ne for å syn­ge med dem.

MYE BRUKT: Man­ge mo­bil­bil­der ble delt fra jule­kon­ser­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.