Knut Hen­ning Thy­ge­sen bom­mer på mål i kro­nik­ken

Agderposten - - MENINGER - Ja­cob Haug­moen Hande­gard, med­lem av Ven­st­res dis­trikts­po­li­tis­ke ut­valg og 2.kan­di­dat til Ag­der fyl­kes­ting

Det er in­gen tvil om at inn­sat­sen for å sør­ge for at det er godt å leve i bå­de ut­kant og sen­tra­le strøk er vik­tig og rik­tig. Knut Hen­ning Thy­ge­sen kom­mer med man­ge rik­ti­ge si­tua­sjons­be­skri­vel­ser i sin kro­nikk fra 1.de­sem­ber, men bom­mer på mål når han sår tvil om vik­tig­he­ten EØS­av­ta­len har for dis­trik­te­ne.

Åbe­skri­ve ut­ford­rin­ger vi ser i sam­fun­net er en vik­tig øvel­se, å fin­ne løs­nin­ger er enda vik­ti­ge­re. Thy­ge­sen snak­ker i et av­snitt om ned­leg­gel­se av ar­beids­plas­ser i Ri­sør før han se­ne­re i sitt inn­legg be­skri­ver EØS­av­ta­len mildt sagt på en ne­ga­tiv måte. Ut­ford­rin­ge­ne knyt­tet til ar­beids­inn­vand­ring og ut­for­ming av dis­trikts­po­li­tikk er det enes­te som leg­ges vekt på.

EØS-av­ta­len er vik­tig for Nor­ge som en li­ten og åpen øko­no­mi. Vi er to­talt av­hen­gi­ge av å kun­ne eks­por­te­re va­re­ne våre med så få hind­rin­ger som over­hode mu­lig. Distrikts-Nor­ge pro­fi­te­rer mas­sivt på til­gan­gen på ar­beids­kraft EØS­av­ta­len gir. I se­song­na­e­rin­ger gjør euro­pe­ere en enorm inn­sats, til det bes­te for seg selv og Nor­ge.

Vi som for­sva­rer EØS-av­ta­len har også et an­svar for å dem­pe de mu­li­ge ne­ga­ti­ve ef­fek­te­ne. Det kan vi ek­sem­pel­vis gjø­re gjen­nom å stil­le klo­ke krav til ek­sem­pel­vis fag­or­ga­ni­se­ring og språk i an­buds­pro­ses­ser. Vi har verk­tøy og de bør vi også bru­ke.

Fra­flyt­ting og mang­len­de vekst i ut­kant­e­ne på Ag­der og i res­ten av distrikts-Nor­ge må adres­se­res. For Ven­st­re er det vik­tig å byg­ge ut trygg og god fy­sisk og di­gi­tal in­fra­struk­tur. Sånn at det blir enk­le­re å ska­pe ar­beids­plas­ser. Vi­de­re må vi sat­se på å byg­ge kom­pe­tan­se ek­sem­pel­vis gjen­nom gode de­sen­tra­li­ser­te ut­dan­nings­til­bud, sånn at det blir enk­le­re å kom­bi­ne­re på­fyll av kunn­skap med fa­mi­lie og jobb.

Vi har en verk­tøy­kas­se som po­li­ti­ke­re, vi må bare va­ere vil­li­ge til å bru­ke den. I de­sem­ber skal det dis­ku­te­res prin­sip­per og struk­tur for inn­tak til vi­dere­gå­en­de sko­le. Der vil Ven­st­re etter­stre­be å fin­ne en god ba­lan­se som sik­rer bå­de valg­fri­het for ele­ve­ne med et godt skole­til­bud i størst mu­lig del av det nye Ag­der-fyl­ket.

Det må gjø­res mer for å sør­ge for at hele lan­det ut­vik­ler seg i rik­tig ret­ning. Ven­st­re me­ner at sats­ning på in­fra­struk­tur og he­ving av kom­pe­tan­se er vik­ti­ge virke­mid­ler for å sør­ge for at dis­trik­te­ne kan vokse frem­over. I mot­set­ning til SV, Sp, de­ler av FrP og Rødt vil vi deri­mot ikke true den vik­tigs­te kob­lin­gen Nor­ge har til Euro­pa, for­di na­e­rings­li­vet tren­ger gode vil­kår slik at vi kan få enda fle­re i jobb. Distrikts­po­li­tik­ken må styr­kes og EØS-av­ta­len må be­hol­des.

KRONIKKFORFATTER: Ar­kiv­bil­de av Knut Hen­ning Thy­ge­sen un­der Aren­dal­s­uka. Inn­felt: Kro­nik­ken i Ag­der­pos­ten sist lørdag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.