Ol­sen Bil-an­satt skal ha lurt Bil­til­sy­net

En na­er slekt­ning av Geir Egil Ol­sen – som også var kon­tor­med­ar­bei­der i be­drif­ten – er til­talt for å ha lurt Bil­til­sy­net i Aren­dal.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ar­ne Ing­mar Eg­gen [email protected]­der­pos­ten.no

Etter at en lang rek­ke an­sat­te og na­ere fa­mi­lie­med­lem­mer av Geir Egil Ol­sen er dømt for å ha tatt opp lån på bi­ler som bare var vrak, me­ner på­tale­myn­dig­he­ten at en an­satt i fir­ma­et – som også er et na­ert fa­mi­lie­med­lem av Ol­sen, har gått enda len­ger:

Det mest in­ter­es­san­te for­hol­det er at ved­kom­men­de iføl­ge til­ta­len også skal ha lurt Bil­til­sy­net i Aran­dal på en helt spe­si­ell måte:

Ved å end­re inn­hol­det i en rek­ke bank­bi­lag og kvit­te­rin­ger fra Nor­dea Bank AS, skal ved­kom­men­de ha klart å bløf­fe seg til at Ol­sen Bil AS had­de be­talt om­re­gist­re­rings­av­gift på til sam­men 22 kjøre­tøy.

Ffrekk me­to­de

Selv om me­to­den var frekk – og før el­ler se­ne­re måt­te bli opp­da­get, fort­sat­te det li­ke­vel i fem må­ne­der fra 31. mai til 3. no­vem­ber 2016.

I for­bin­del­se med den om­fat­ten­de etter­forsk­nin­gen etter kon­kur­sen i Ol­sen Bil AS, har po­li­ti­et også sik­tet en tid­li­ge­re an­satt ved Aren­dal Tra­fikk­sta­sjon.

Det er fore­lø­pig ukjent om po­li­ti­et me­ner ved­kom­men­de kan ha hatt noe å gjø­re med den­ne om­fat­ten­de svin­de­len etter at 22 kjøre­tøy skal ha blitt om­re­gist­rert med fals­ke kvit­te­rin­ger fra ban­ken.

Fals­ke låne­be­vis

Også and­re for­hold skil­ler den­ne sa­ken fra alle de and­re sa­ke­ne som til nå har va­ert oppe for Aust-Ag­der ting­rett.

Som kon­tor­an­satt ved Ol­sen Bil As skal ved­kom­men­de iføl­ge til­ta­len pro­du­sert fals­ke låne­be­kref­tel­ser på navn­git­te per­soner i dis­trik­tet.

På låne­be­vi­se­ne skal ved­kom­men­de til og med ha be­nyt­tet fals­ke sig­na­tu­rer fra de navn­git­te per­sone­ne.

Når det iføl­ge låne­be­kref­tel­se­ne frem­gikk at dis­se navn­git­te per­sone­ne skyld­te Ol­sen Bil AS pen­ger, skal regn­skaps­fø­rer og re­vi­sor blitt gitt et inn­trykk av at det var mer ak­ti­va i sel­ska­pet enn det i rea­li­te­ten var.

Mis­tet strøm­men

Iføl­ge til­ta­len er det ikke gren­ser for hvil­ke øko­no­mis­ke krum­spring ved­kom­men­de skal ha be­nyt­tet for å lure ban­ker og pri­va­te be­drif­ter.

Da strøm­men i be­drif­ten skal ha blitt tatt – for­di reg­nin­gen an­gi­ve­lig ikke var blitt be­talt, ble det iføl­ge til­ta­len sendt en falsk nett­bank­ut­skrift til Ag­der Ener­gi Nett AS der det frem­gikk at de 21.000 kro­ne­ne som kra­vet lød på var blitt be­talt.

Ved å for­fals­ke lønns­av­reg­nin­ge­ne til en an­nen an­satt i be­drif­ten – som også er i slekt­skap med Geir Egil Ol­sen, skal ved­kom­men­de plut­se­lig ha blitt sik­ret et stør­re lån i for­bin­del­se med kjø­pet av en bil.

Straffe­sa­ken mot den til­tal­te kon­tor­med­ar­bei­de­ren i Ol­sen Bil AS kom­mer opp for Aust-Ag­der ting­rett i lø­pet av vin­te­ren.

Po­li­ti­et etter­fors­ker fort­satt sa­ken mot Geir Egil Ol­sen og den an­sat­te ved Aren­dal tra­fikk­sta­sjon.

FALS­KE KVIT­TE­RIN­GER: Ved hjelp av fals­ke kvit­te­rin­ger skal en kon­tor­med­ar­bei­der ved Ol­sen Bil AS – som også er i na­er slekt med Geir Egil Ol­sen, fått re­gist­rert 22 kjøre­tøy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.