Le­der i Aren­dal Frp: – Står in­ne for kom­men­tar om stats­mi­nis­te­ren

Agderposten - - NYHETER - ▶ «OPPFØR

deg som en stats­mi­nis­ter som bryr seg om Nor­ges ve og vel», skrev Andreas Arff (Frp) til Er­na Sol­berg på Face­bo­ok. Tors­dag meld­te NTB at stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) sten­ger veg­gen sin på Face­bo­ok mid­ler­ti­dig.

Det­te for­di folk had­de pub­li­sert trus­ler og sji­ka­ne der.

Det er imid­ler­tid fort­satt mu­lig å kom­men­te­re un­der pos­te­ne til stats­mi­nis­te­ren, noe Andreas Arff, le­der for Aren­dal Frp, gjor­de sam­me dag.

«[...] oppfør deg som en stats­mi­nis­ter som bryr seg om Nor­ges ve og vel», skri­ver Arff un­der et Sol­berg-inn­legg (som opp­rin­ne­lig hand­let om fri­vil­lig­het og ad­vent).

– Er det­te Frps of­fi­si­el­le lin­je, spør bys­barn og Ap-po­li­ti­ker Van­ja Grut på Face­bo­ok, og tag­ger Andreas Arff.

Når Ag­der­pos­ten kom­mer i kon­takt med Frp-po­li­ti­ke­ren, be­skri­ver han det hele som en fille­sak. – Jeg sy­nes ikke det­te er over gren­sa. Jeg står in­ne for det jeg skrev. Og det gjor­de jeg som pri­vat­per­son, sier Arff.

Kom­men­ta­ren hans til stats­mi­nis­te­ren hen­spil­ler for øv­rig på de­bat­ten rundt FNs mi­gra­sjons­pakt.

– Du re­pre­sen­te­rer et par­ti som er i re­gje­ring med Sol­bergs Høy­re?

– I det­te har vi tatt dis­sens. Det er på tide Høy­re lyt­ter til Frp, kom­men­te­rer Arff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.