In­ne i Nav-av­luk­ket tvi­holdt de på dø­ra

– Saks­be­hand­ler­ne sa «hold på dø­ra», for­tel­ler Per Sta­bell. Han og fle­re and­re ble øyen­vit­ner til ber­ser­ker­gan­gen hos Nav i Grimstad.

Agderposten - - NYHETER - ▶ GIKK AMOK ▶ Ta­rald Rein­holt Aas ta­[email protected]­der­pos­ten.no

Det var tors­dag, rundt klok­ken 11.30.

Per Sta­bell og to slekt­nin­ger had­de va­ert i møte med saks­be­hand­ler­ne hos Nav i Skole­vei­en, Grimstad.

– Vi var fer­di­ge med sam­ta­len og på vei ut av av­luk­ket. Da hør­te vi et vold­somt ra­bal­der, skild­rer Sta­bell:

– Det sing­let i glass. Jeg ser et bord kom­me sei­len­de gjen­nom lo­ka­le­ne.

Han for­tel­ler hvor­dan den unge man­nen, som iføl­ge po­li­ti­et var uten kjent his­to­rikk, de­ret­ter be­ve­get seg frem og til­ba­ke like uten­for.

Måt­te hol­de ham ute

– Saks­be­hand­ler­ne si vi måt­te hol­de igjen dø­ra, for­tel­ler Sta­bell:

– Og det gjor­de vi. Po­liti­sta­sjons­sjef Ter­je Gun­der­sen i Grimstad gjen­gir fle­re vitne­opp­lys­nin­ger fra ber­ser­ker­gan­gen:

Man­nen som kom inn i Nav­lo­ka­le­ne skal, for­uten å knu­se tre til fire vin­du­er på et glass­kon­tor, ha kas­tet en PC i gul­vet.

– En per­son, en kun­de av Nav, kon­fron­ter­te gjer­nings­man­nen. Man­nen slo da etter ved­kom­men­de, men traff ikke, sier Gun­der­sen.

Pre­get av hen­del­sen

Det sis­te Nav-gjest Per Sta­bell så til man­nen, var da han for­svant ned Voss­bak­ke i Grimstad sen­trum.

– Det var ikke så man­ge bru­ke­re i lo­ka­let da det skjed­de. Men alle var opp­ska­ket, sier Sta­bell, som reis­te hjem kort etter at po­li­ti­et had­de an­kom­met.

Han ro­ser de Nav-an­sat­te, og isa­er kon­sti­tu­ert Nav-sjef Liv Fla­ten, for må­ten hen­del­sen ble hånd­tert på.

Tors­dag kveld ble han per­son­lig opp­ringt av Fla­ten, som vil­le høre hvor­dan det gikk.

– Men jeg var ald­ri redd, ver­ken un­der el­ler etter epi­so­den. Mer­ke­lig nok, sier aust­eg­den til Ag­der­pos­ten.

Sta­bell har selv job­bet for Nav Grimstad, frem til 2013.

– Jeg kjen­ner fle­re av saks­be­hand­ler­ne. Stø­di­ge folk, be­skri­ver han.

– Ukjent gjer­nings­mann

In­gen var per fre­dag i 11-ti­den på­gre­pet i sa­ken.

– Vi har in­gen navn på gjer­nings­man­nen. To per­soner er sjekket ut av sa­ken, sier po­liti­sta­sjons­sjef Ter­je Gun­der­sen til Ag­der­pos­ten.

Po­li­ti­et har imid­ler­tid sik­ret seg spor, blant an­net i form av blod som kan stam­me fra gjer­nings­man­nen.

– Etter­forsk­nin­gen fort­set­ter. Vi har folk ute for å lete nå, sier Gun­der­sen til Ag­der­pos­ten, som hå­per på at blod­spo­ret kan gi po­li­ti­et et DNA-treff på man­nen som gikk amok i Nav­lo­ka­le­ne.

Fort­satt stengt

Kon­sti­tu­ert Nav-le­der i Grimstad, Liv Fla­ten, opp­ly­ser via presse­tje­nes­ten at kon­to­ret også fre­dag hol­der stengt.

– Vi tren­ger tid til føl­ge opp med­ar­bei­der­ne etter det de har va­ert igjen­nom. Vi må også ut­bed­re ska­de­ne, sier hun til Ag­der­pos­ten.

– Det er hengt opp in­for­ma­sjon på inn­gangs­døra for dem som tren­ger akutt so­sial­hjelp, slik at dis­se blir iva­re­tatt på en god måte, opp­ly­ser Fla­ten vi­de­re.

HAR BLODSPOR: Po­liti­sta­sjons­sjef Ter­je Gun­der­sen hå­per spo­re­ne po­li­ti­et har sik­ret etter Nav-brå­ket kan gi DNA-treff.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.