Trek­ker seg fra pall­plass

Agderposten - - NYHETER - PO­LI­TIKK ▶ Syn­nø­ve Skeie Fos­se [email protected]­der­pos­ten.no

TREK­KER SEG: ▶ Ny­lig ble Anders Kyl­land valgt til par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat i Aren­dal. Andreas Kyl­land ble fore­slått som mot­kan­di­dat, men trakk seg og stil­te seg bak parti­ve­te­ran Kyl­land. Til Ag­der­pos­ten un­der­strek­te de at de skul­le bli «et ra­dar­par i by­sty­ret». Den­ne helgen er det «pay back ti­me» for Kyl­land.

Delt no­mi­na­sjons­ko­mi­té

Et fler­tall i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en i Ag­der Frp har inn­stilt Andreas Arff som num­mer to på lis­ta til fyl­kes­tings­val­get. Et mindre­tall fore­trakk Anders Kyl­land.

Sa nei i som­mer

Kyl­land be­kref­ter at han trek­ker seg og sier at det ikke er no­en dra­ma­tikk i det.

– Jeg sa ifra al­le­re­de i juli at jeg ikke øns­ket gjen­valg, så det blir in­gen kamp.

– Men hvor­for har da et mindre­tall i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en inn­stilt deg som mot­kan­di­dat? – Det vet jeg ikke.

– Men du trek­ker deg?

– Det skal jeg vel strengt tatt ikke si før på no­mi­na­sjons­mø­tet lør­dag, men det er åpen­bart at det lig­ger i kor­te­ne, ja.

Aren­dal sam­let

Også Chim Kjøl­ner fra Aren­dal Frp er fore­slått som and­re kan­di­dat på lis­ta etter for­slag fra Tor Ar­ne Støa.

– Det er et sam­let Frp som øns­ker Arff som num­mer to på lis­ta, un­der­stre­ker Kyl­land.

Bråk om første­plas­sen

Selv det til­syne­la­ten­de her­ser fred og idyll i uro­par­ti­et Frp om andre­plas­sen på lis­ta til fyl­kes­tings­val­get, ser det ut til å bli et ve­ri­ta­belt slags­mål om plas­sen på top­pen av lis­ta.

«Det lig­ger både tid­li­ge­re makt­kam­per og på­stan­der om dritt­pak­ker bak stri­den om første­plas­sen på Frps fyl­kes­tings­lis­te. Det kan bli et hei­dund­ren­de no­mi­na­sjons­møte», skri­ver po­li­tisk re­dak­tør i Faed­re­lands­ven­nen, Vi­dar Ud­jus, i en kom­men­tar.

Iføl­ge Faed­re­lands­ven­nen har både Steinar B An­der­sen fra Kris­tian­sand, som et fler­tall i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en vil ha på topp og Ar­ne Gul­brand­sen (Lil­le­sand Frp), som støt­tes av no­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens mindre­tall, hver sine klik­ker som beg­ge hev­der at den and­re gjen­gen har fått for mye makt. Gul­brand­sen er fore­slått både av et mindre­tall i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en og lo­kal­la­ge­ne i Lil­le­sand og Lin­des­nes.

Fort­satt fyl­kes­skil­le?

Skal man tol­ke for­slag og mot­for­slag på de 12 førs­te plas­se­ne på no­mi­na­sjons­lis­ta, kan det se ut som det fort­satt går et skil­le mel­lom Aust- og Vest-Ag­der. Der no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en har fore­slått kan­di­da­ter hjemme­hø­ren­de i Vest-Ag­der, kom­mer det gjer­ne mot­for­slag fra en­kelt­per­soner el­ler lo­kal­lag fra AustAg­der – og vice ver­sa.

No­mi­na­sjons­mø­tet hol­des på Søg­ne gam­le preste­gård fra klok­ken 11 i dag.

Anders Kyl­land trek­ker seg. Han øns­ker ikke kam­vo­te­ring mot Andreas Arff.

FLER­TALL: Et sam­let Aren­dal Frp og fler­tal­let i i no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en øns­ker seg Andreas Arff på andre­plass på fyl­kes­tings­lis­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.