USA ut­ford­rer russisk ter­ri­to­rial­krav til havs

Agderposten - - NORGE & VERDEN - RUSS­LAND

For førs­te gang si­den den kal­de kri­gen har USA sendt et ma­rine­far­tøy gjen­nom en del av Ja­pan­ha­vet som Russ­land gjør krav på. En ja­ger fra den ame­ri­kans­ke ma­ri­nen seil­te gjen­nom de­ler av Pe­ter den sto­res bukt i det stil­le­havs­flå­ten om­ta­ler som «en øvel­se i na­vi­ga­sjons­fri­het», mel­der ABC News. Det er førs­te gang USA har ut­ført en slik krys­sing av buk­ta uten­for den rus­sis­ke havne­byen Vla­di­vostok si­den 1987, opp­ly­ser ma­ri­nen.

– USS McCamp­bell seil­te i om­rå­det ved Pe­ter den sto­res bukt for å ut­ford­re Russ­lands opp­blås­te ma­ri­ti­me krav og opp­rett­hol­de den lov­li­ge be­nyt­tel­sen, fri­he­ten og ret­ten til ha­vet som USA og and­re na­sjo­ner ny­ter godt av, sier presse­of­fi­ser Rachel McMarr i den ame­ri­kans­ke stil­le­havs­flå­ten i en ut­ta­lel­se.

Iføl­ge hav­ret­ten strek­ker et lands ter­ri­to­rial­far­vann seg 12 nau­tis­ke mil (22 kilo­me­ter) ut fra kys­ten, men Russ­land gjør krav på hele buk­ta, in­klu­dert om­rå­der som lig­ger be­ty­de­lig len­ger fra land.

En tje­neste­mann i ma­ri­nen sier må­let ikke er å pluk­ke ut Russ­land spe­si­elt, men er en del av vå­pen­gre­nens inn­sats for å hol­de in­ter­na­sjo­na­le skips­le­der åpne. USA gjen­nom­fø­rer jevn­lig lig­nen­de ma­nøv­re i far­vann Ki­na gjør krav på rundt fle­re øyer i Sør-Kina­ha­vet. Fle­re land i Asia gjør krav på de ak­tu­el­le øy­ene.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.