Mer­kels sis­te tale som parti­le­der

Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel mot­tok stå­en­de ap­plaus som var­te i hele ni mi­nut­ter, etter at hun had­de holdt sin sis­te tale som le­der for par­ti­et CDU.

Agderposten - - NORGE & VERDEN - ▶ TYSK­LAND

Et ti­talls av de­le­ga­te­ne på CDUs lands­møte i Ham­burg fre­dag holdt opp pla­ka­ter der det sto «Takk, sjef» mens de hør­te på Mer­kels sis­te tale etter 18 år som le­der for det kris­ten­kon­ser­va­ti­ve par­ti­et.

– Vi har fort­satt mye igjen vi må gjø­re, sa Mer­kel i det hun gikk av sce­nen, kun ti­mer før av­stem­nin­gen som av­gjør hvem som blir hen­nes etter­føl­ger.

Un­der­veis i ta­len løf­tet Mer­kel fram hånd­te­rin­gen av flykt­ning­kri­sen og ba­lan­sen i Tysk­lands bud­sjett som no­en av CDUs frems­te pre­sta­sjo­ner un­der hen­nes le­del­se.

Kris­ten­dom og de­mo­kra­ti

Vi­de­re sa hun at hun hå­per de ver­di­ene hun har stått for, le­ver vi­de­re også i fram­ti­den.

– Mitt øns­ke er at vi i den­ne vans­ke­li­ge ti­den ikke glem­mer vårt krist­ne og de­mo­kra­tis­ke stand­punkt, sa Mer­kel.

Hun ut­tryk­te håp om CDU etter le­der­val­get vil va­ere sam­let og mo­ti­vert.

– Vi øns­ker at vårt CDU, som et sterkt par­ti i det po­li­tis­ke sen­trum, le­ver opp til sitt man­dat, ut­strå­ler over­be­vi­sen­de makt og til­byr det ret­te for vårt lands fram­tid.

Tre kan­di­da­ter

Val­get av ny le­der for sen­trum­høy­re-par­ti­et CDU skjer se­ne­re fre­dag. I inn­spur­ten av valg­kam­pen har split­tel­sen økt mel­lom tung­vek­ter­ne i par­ti­et som har va­ert i re­gje­ring sam­men­hen­gen­de i 13 år un­der Mer­kels le­del­se.

Tre kan­di­da­ter stil­ler: CDUs ge­ne­ral­sek­reta­er Anne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er, for­ret­nings­ad­vo­kat og tid­li­ge­re CDUtopp Frie­drich Merz og helse­mi­nis­ter Jens Spahn. I til­legg er det ven­tet at na­e­rings­livs­le­der Andreas Rit­zen­hoff kan bli frem­met som benke­for­slag.

Det er Kramp-Kar­ren­bau­er som har fått fa­vo­ritts­tem­pel­et før av­stem­nin­gen. Hun reg­nes som sen­trums­ori­en­tert, men hak­ket mer kon­ser­va­tiv enn Mer­kel, med en stren­ge­re tone

BLIR HYL­LET: Val­get av en ny CDU-le­der var fort­satt ikke av­klart da Ange­la Mer­kel holdt sin sis­te tale som parti­le­der.i inn­vand­rings­de­bat­ten og en mer ut­talt mot­stand mot like­kjøn­net ek­te­skap.(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.