Syke­hu­se­ne tren­ger mer enn fine ord!

Agderposten - - NYHETER - Tellef In­ge Mør­land Med­lem av hel­se- og om­sorgs­ko­mi­te­en for Ar­bei­der­par­ti­et

Sør­lan­det syke­hus kun­ne tid­li­ge­re i år for­tel­le at det måt­te spa­res 200300 mil­lio­ner i åre­ne frem­over. I no­vem­ber kom be­skje­den om at både kø­ene til førs­te kon­sul­ta­sjon og an­tall frist­brudd had­de økt.

«2000 fle­re i syke­hus­kø på to år», var over­skrif­ten i Faed­re­lands­ven­nen. «Kø­ene øker og vi kla­rer ikke å ta unna», ut­tal­te fag­di­rek­tø­ren ved syke­hu­set.

I 2015 ble ny­fød­tav­de­lin­gen ved syke­hu­set i Aren­dal lagt ned. Dis­se små pa­si­en­te­ne skal nå sen­des til Kris­tian­sand. Dess­ver­re er det en god del føds­ler der du på for­hånd ikke vet at det kom­mer til å bli en ri­siko­fød­sel. Hit­til har barne­av­de­lin­gen hjul­pet til med å sta­bi­li­se­re dis­se syke ny­fød­te, før de sen­des til Kris­tian­sand. Nå må det kut­tes ved syke­hu­set i Aren­dal, og det vars­les at barne­av­de­lin­gen skal ta en del av dis­se kut­te­ne. Da kan det bli enda mind­re res­sur­ser til å føl­ge opp de ny­fød­te som har fått en kre­ven­de start på li­vet sitt. Før man i det hele tatt ten­ker på nye kutt, bur­de man i det mins­te eva­lu­ert hvil­ke kon­se­kven­ser de kut­te­ne som al­le­re­de er gjen­nom­ført har fått. Fra nytt­år inn­fø­res det pakke­for­løp in­nen psy­kisk helse­vern. Nå i dis­se før­juls­ti­der er pak­ker noe man ser fram til! No­en av oss har sik­kert blitt lurt i barn­dom­men til å åpne pak­ker med et fint pa­pir rundt, men som har vist seg å va­ere tom­me! Slik er det dess­ver­re også med dis­se pak­ke­ne. Tan­ke­ne om egen for­løps­ko­or­di­na­tor, bed­re opp­føl­ging og et tet­te­re sam­ar­beid med kom­mu­nen er god. Men da må det føl­ge res­sur­ser med. Dess­uten er ikke folk flest pak­ker. Der­for må hjelp og be­hand­ling til­pas­ses den en­kel­te i psy­kisk helse­vern.

God hel­het­lig opp­føl­ging det er Ar­bei­der­par­ti­et for, men i høst har for­tvil­te fag­folk og bru­ke­re gitt meg til­bake­mel­ding om at de vil så gjer­ne lyk­kes med dis­se pakke­for­lø­pe­ne, men de får ikke res­sur­se­ne til det.

Det­te er si­tua­sjo­nen i da­gens Hel­seNor­ge. Der­for vil­le Ar­bei­der­par­ti­et bru­ke 3 mil­li­ar­der kro­ner mer på syke­hu­se­ne nes­te år, noe som er over dob­belt så mye som re­gje­rin­gens for­slag. Det vil­le gitt Sør­lan­det syke­hus om lag 50 mil­lio­ner eks­tra! Det sam­me fore­slo vi også i fjor. Mens re­gje­rin­gen og KRF sitt bud­sjett for syke­hu­se­ne stort sett blir spist opp av det som på fint kal­les den «demo­gra­fis­ke ut­vik­lin­gen», vil­le Ar­bei­der­par­ti­ets for­slag gitt re­el­le mu­lig­he­ter til å sat­se på å gi oss bed­re og ras­ke­re hjelp når hel­sa svik­ter. Selv­sagt er vel­dig mye bra i helse­ve­se­net vårt, men vi er li­ke­vel ikke i mål. Skal vi kom­me na­er­me­re mål, me­ner Ar­bei­der­par­ti­et de sto­re pen­ge­ne må bru­kes til å løse de sto­re opp­ga­ve­ne. Vi har inn­ret­tet vårt bud­sjett etter det. Dess­ver­re sør­ger re­gje­rings­par­ti­ene og KrF for at vi ikke får den sat­sin­ga vi had­de trengt for å løse de ut­ford­rin­ge­ne vårt fel­les helse­ve­sen står oven­for i åre­ne som kom­mer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.