Det er trist å se de­spe­ra­sjo­nen fra Ven­st­re

Agderposten - - MENINGER - Lene Langemyr FrP

Det er trist å se de­spe­ra­sjo­nen fra Ven­st­re som for­sø­ker å sver­te Frps støt­te til Langemyr sko­le, for selv å skul­le ta aeren for det.

Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen kom­mer med på­stan­der om at Frp øns­ker å kut­te 1 mill. i bud­sjet­tet til Langemyr. Det­te er ikke til­fel­le!

For det førs­te er det gans­ke mer­ke­lig at han kan kom­me med det­te, si­den bud­sjett­for­sla­get vårt ikke en­gang er fer­dig. Noe Frps gruppe­le­der, Ter­je Stalle­land var sva­ert klar på, i for­ri­ge for­mann­skaps­møte.

For det and­re, så bur­de Ven­st­re og Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen ap­plau­de­re at vi står sam­men om å red­de Langemyr sko­le.

I til­legg til å opp­rett­hol­de til­bu­det, øns­ker FrP å gå enda len­ger enn det­te. Det er vik­tig at den­ne sko­len har for­ut­sig­bar­het. Der­for har Frp også la­get et tekst­for­slag som in­ne­ba­erer at Råd­man­nen må kom­me med en hel­het­lig drifts­stra­te­gi for sko­len, så raskt som mu­lig.

Det­te hå­per jeg at Ven­st­re og res­ten av Kom­mune­sty­ret øns­ker å støt­te den 17. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.