Tid for fug­le­ne

Agderposten - - MENINGER -

Jula na­er­mer seg, med alt det høy­ti­den in­ne­ba­erer. Jula skal va­ere en fin tid, både for små og sto­re, og her er tip­se­ne du tren­ger for å gle­de små­fug­le­ne. For en gle­de fug­le­ne gir oss! Mil­li­ar­der av fug­ler fra den nord­li­ge halv­kule trek­ker sør­over om høs­ten og til­ba­ke om vår­en. Men hard­hau­se­ne blir igjen og hol­der oss med sel­skap. Det­te er fug­ler som er godt til­pas­set vårt nord­li­ge kli­ma. Selv om man­ge små­fug­ler dør i lø­pet av sitt førs­te møte med vin­te­ren, er de så man­ge at be­stan­de­ne opp­rett­hol­des. Når grade­stok­ken vi­ser in­ne­va­er, kan man vir­ke­lig lure på hvor­dan de små krop­pe­ne kla­rer å få i seg nok na­e­ring til å opp­rett­hol­de kropps­tem­pe­ra­tu­ren på opp mot 44 gra­der. Tip­se­ne for en fugle­rik jul:

Skal man­ge for­skjel­li­ge fugle­ar­ter tri­ves hos deg må du plan­leg­ge fô­rings­plas­sen litt. Tra­er og bus­ker rundt bret­tet gir be­skyt­tel­se den da­gen spur­ve­hau­ken duk­ker opp. Er det for åpent der du plas­se­rer mat­sta­sjo­nen, vil man­ge fug­ler føle seg utryg­ge, og raskt for­svin­ne fra ha­gen. Det kan va­ere lurt å ha fle­re uli­ke ste­der i ha­gen der fug­le­ne kan fin­ne mat, gjer­ne med uli­ke ty­per fôr. Da til­trek­ker du også fle­re ar­ter. Selv om sol­sikke­frø er energ­irik mat, og er mei­se­nes fa­vo­ritt, er det ikke alle fug­le­ne som spi­ser det­te. Med litt hav­re, hve­te og hirse­frø utvider du spek­te­ret av fug­ler du kan for­ven­te be­søk av. Man­ge fug­ler set­ter også pris på ba­er og frukt. Havre­gryn er også god fugle­mat, og ikke til ska­de for fug­le­ne, slik man­ge tror. (Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.